Som v exekúcii a potrebujem poradiť

V exekúcii sa človek neocitne bezdôvodne. Niekedy ide o zabudnutú pokutu v mestskej hromadnej doprave, ktorá rokmi narástla do závratných výšok, niekedy o nechcený nedoplatok v sociálnej či zdravotnej poisťovni, ktorý môže predstavovať len eurové položky. Niektorí zasa nevládzu splácať pôžičky, pretože zle odhadli svoje finančné možnosti. Zákon je však neúprosný a v rámci exekúcie vás takéto nedopatrenia vyjdú drahšie, ako keby ste svoje finančné záležitosti ustriehli.
Slovenská komora exekútorov ponúka občanom, ktorí sú v exekúcii, bezplatnú pomoc v ich konkrétnom prípade. Termín si môžete dohodnúť mailom na adrese poradna@ske.sk.

Základné zásady pre občana v exekúcii

Každý dlh treba čím skôr splatiť. Je v zásade jedno, či ide o dlh voči verejným inštitúciám, ako sú sociálna či zdravotné poisťovne, súkromným osobám alebo finančným spoločnostiam. Každý veriteľ má nárok na svoje peniaze za podmienok, na ktorých ste sa dohodli. Aj vtedy, ak sa tieto podmienky časom ukážu ako pre vás nepriaznivé a možno nezvládnuteľné.
Pripravte sa na to, že v rámci exekúcie nezaplatíte len svoje dlhy a úroky z omeškania, ale aj trovy exekúcie. Tie spočívajú v odmene exekútora, náhrade vynaložených výdavkov a náhrade za stratu času. Odmena sa vypočítava ako 20 percent sumy z vymoženej pohľadávky (pri zaplatení v lehote na podanie návrhu na zastavenie , čo je 15 dní), plus paušálna náhrada hotových výdavkov. Ak je exekútor platiteľom dane s pridanej hodnoty, trovy sa navyšujú aj o príslušnú DPH, ktorá je príjmom štátneho rozpočtu. Argument, že veď ste dlžili len 5 eur veriteľovi, je v tomto prípade zbytočný.
Je veľkou chybou myslieť si, že problém sa vyrieši, ak ho „nebudete vidieť“ – čiže nebudete preberať poštu a komunikovať s exekútorom. Toto je ten najhorší možný spôsob, ktorý vás pri zlej súhre okolností môže pripraviť aj o strechu nad hlavou.
Pokiaľ komunikujete, vždy sa ľahšie nájde riešenie – môžete si dohodnúť splátkový kalendár, ktorý je teraz do úhrnnej sumy dvetisíc eur možný aj bez súhlasu veriteľa, a teda si ho dohodnete priamo s exekútorom. Podmienkou je uhradenie prvej splátky v minimálnej výške 50 eur v lehote na zastavenie a potom treba rozvrhnúť vaše splátky tak, aby bola exekúcia uhradená maximálne na desať splátok. V tomto prípade sa v exekúcii iným spôsobom nepokračuje, čiže máte povolený odklad exekúcie. Sú to určite všetko bolestivé spôsoby, ale splateniu vašich záväzkov sa vyhnúť nedá.
Sú ľudia, ktorí sa plateniu vyhýbajú rôznymi fintami na hrane i za hranou zákona až do dôchodku, ale potom ich dobehne vlastné konanie. Akonáhle majú nárok na dôchodok, veritelia, a teda aj exekútori, si ich nájdu. Rokmi neplatené záväzky ich však dostihnú a podpíšu sa na životnom štandarde ich dôchodkových rokov. Toto rozhodne nie je riešenie.
Presne tak isto môže exekútor siahnuť na majetok, ktorý len v budúcnosti nadobudnete. Napríklad spomenutým dôchodkom, ale aj novým zamestnaním či napríklad dedením.
Ak vás exekútor vyzve na súčinnosť, aby ste mu oznámili výšku svojho majetku, nepochodíte so zavádzaním. V zmysle platných ustanovení exekučného poriadku ste povinný mu takéto vyhlásenie podať na predpísanom tlačive, prípadne do zápisnice na exekútorskom úrade. Tlačivo je možné prevziať z webovej stránky SKE. Takto povinnosti dlžníka, teda podľa zákona povinného, definuje Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (takzvaný Exekučný poriadok):

Súčinnosť povinného
§ 40

 1. Povinný musí poskytnúť exekútorovi ním požadovanú súčinnosť, najmä všetky exekútorom požadované vysvetlenia vo forme a v lehote určenej exekútorom. V žiadosti o poskytnutie súčinnosti môže exekútor povinného vyzvať na splnenie povinnosti, ktorú mu ukladá exekučný titul. V žiadosti o poskytnutie súčinnosti exekútor poučí povinného o následkoch nesplnenia tejto povinnosti.
 2. Povinnosť poskytnúť súčinnosť podľa tohto zákona má rovnako ako povinný aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu povinného, prokurista povinného, odborný zástupca zodpovedný za podnikanie povinného, likvidátor povinného, nútený správca povinného a zákonný zástupca povinného; ak je povinným právnická osoba bez štatutárneho orgánu, povinnosť poskytnúť súčinnosť exekútorovi rovnako ako povinný má aj osoba, ktorá vykonávala funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu naposledy.
 3. Ak povinný alebo osoba uvedená v odseku 2 neposkytne exekútorovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona a tento nedostatok bráni ukončeniu exekúcie a exekútor ich poučil o možnosti predvedenia alebo uloženia poriadkovej pokuty, exekútor môže dožiadať orgány Policajného zboru o ich predvedenie k exekútorovi. Trovy predvedenia hradí predvádzaný.
 4. Ak povinný alebo osoba uvedená v odseku 2 ani na výzvu súdu neposkytne exekútorovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd jej môže uznesením uložiť na návrh exekútora poriadkovú pokutu. Uznesenie o uložení poriadkovej pokuty súd doručí exekútorovi a tomu, komu bola poriadková pokuta uložená. Poriadková pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.

Vyhlásenie povinného o majetku
§ 41

 1. Ak je to na ukončenie exekúcie potrebné a je to primerané vymáhanému nároku, exekútor povinného vyzve, aby uskutočnil vyhlásenie o svojom majetku. Popri povinnom možno na vyhlásenie o majetku vyzvať osobu podľa § 40 ods. 2. Na účel podania vyhlásenia o majetku exekútor povinného predvolá alebo ho vyzve, aby vyhlásenie podal písomne v lehote, ktorú určí.
 2. Výzva podľa odseku 1 sa musí doručiť do vlastných rúk. Exekútor vo výzve upozorní na trestnoprávne následky uvedenia nepravdivých údajov, ako aj na právne následky odopretia poskytnutia vyhlásenia o majetku.
 3. V súvislosti s vyhlásením o majetku sa nemožno dovolávať zákonom uloženej alebo uznanej povinnosti mlčanlivosti ako dôvodu, pre ktorý nemožno splniť povinnosť urobiť vyhlásenie o svojom majetku.
 4. Vyhlásenie o majetku musí okrem skutočností, ktoré sa uvádzajú v zozname majetku, obsahovať aj
  a) zoznam hnuteľných vecí vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve povinného vrátane hotovosti s ich opisom a uvedením odhadnej ceny (hodnoty),
  b) údaje o majetkových hodnotách, ku ktorým právo povinného nevyplýva z úradných registrov alebo listín alebo ku ktorým z úradných registrov alebo listín vyplýva právo inej osoby,
  c) zoznam bezodplatných právnych úkonov povinného uskutočnených v posledných troch rokoch s výnimkou obvyklých darov nepatrnej hodnoty,
  d) zoznam právnych úkonov povinného v posledných troch rokoch vykonaných s osobami podľa § 42a ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka.
 5. Vyhlásenie o majetku sa musí urobiť u exekútora ústne do zápisnice alebo na tlačive, ktoré na tento účel zverejní komora na svojom webovom sídle a ktoré exekútor povinnému odošle spolu s výzvou podľa odseku 1.
 6. Ustanovenia § 40 ods. 3 až 4 sa použijú rovnako.


Exekútor má možnosť komunikácie s najrôznejšími úradmi a bankami a napokon sa k podrobnému súpisu vášho majetku tak či tak dostane. Ak máte peniaze v hotovosti doma, môže ich nájsť pri domovej prehliadke. Vy však môžete za odmietanie súčinnosti dostať poriadkovú pokutu, ktorá vám znovu sťaží splatenie svojich záväzkov.
Exekútor je verejným činiteľom a vykonávateľom spravodlivosti. Exekúcia je pokračovanie súdneho konania. Úlohou exekútora je postupovať čestne, transparentne, spravodlivo a ústretovo, aby právo v našej krajine bolo vymožiteľné v rámci zákona a aby ľudia nebrali spravodlivosť „do vlastných rúk“. Aj dnešnému dlžníkovi sa môže ľahko stať, že sa o niekoľko rokov ocitne v opačnej situácii a bude potrebovať vymôcť peniaze on sám – vtedy exekútor bude zase konať voči iným také isté opatrenia, aby zabezpečil naplnenie jeho požiadaviek.

Upovedomili vás, že sa voči vám začalo exekučné konanie?

Ak ste dostali upovedomenie o začatí exekúcie, máte možnosť podať námietky (v exekučných konaniach začatých do 01.04.2017) alebo návrh na zastavenie (v exekučných konaniach začatých po 01.04.2017). Potom súdny exekútor vydá exekučný príkaz. Máte však aj možnosť zaplatiť dlžnú sumu spolu s trovami exekútora – jeho odmena sa v takomto prípade zníži na polovicu.
Exekútor vám musí doručiť upovedomenie o začatí exekúcie ešte predtým, ako vydá exekučný príkaz. Blokovanie vášho majetku však nie je porušením zákona. Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie môžete napríklad namietať, že pohľadávka medzičasom zanikla. Ak máte doklad o tom, že ste naozaj zaplatili pred začatím exekúcie, brániť sa vám oplatí.
Okrem návrhu na zastavenie (v exekučných konaniach začatých po 01.04.2017) môžete požiadať o odklad exekúcie. Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnom poriadku v §61h taxatívne vymedzuje dôvody, kedy súdny exekútor vydá upovedomenie o odklade exekúcie. Odklad môže súdny exekútor povoliť bez súhlasu oprávneného najviac na dobu troch mesiacov, so súhlasom oprávneného aj na dobu dlhšiu.
Súd môže exekúciu voči vám za podmienok uvedených v § 61k aj zastaviť. Vychádzať však bude nie z výšky vášho príjmu, ale celkovej hodnoty majetku, teda aj nehnuteľných a hnuteľných vecí, na nízku mzdu sa preto v tomto prípade nespoliehajte.
Ak chcete situáciu vyriešiť ihneď, môžete okamžite zaplatiť dlžnú sumu spolu s odmenou pre exekútora a jeho výdavkami na váš prípad, teda trovami. Ak zaplatíte v spomenutej lehote na podanie návrhu na zastavenie, odmena exekútora sa znižuje na polovicu, čím môžete ušetriť prostriedky.
Ak nemáte peniaze na zaplatenie celej dlžoby, exekútor sa s vami môže dohodnúť na splátkovom kalendári.
V prípade, že váš dlh vymáhajú na základe právoplatného rozsudku súdu, ale je možné proti nemu podať dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok, môžete spolu s týmto dovolaním požiadať súd o odklad vykonateľnosti rozsudku. Vtedy exekútor, ak už exekúciu začal, nemôže speňažovať majetok dlžníka.
Exekúciu neplaťte bez písomného dokladu. Ak takýto doklad máte a zaplatíte, informujte o tom ihneď exekútora a žiadajte od neho potvrdenie, že exekučné konanie skončil.

Exekúcia sa začala

Ak sa voči vám začala exekúcia, exekútor má viacero možností, ako zabezpečiť splatenie vášho dlhu. Bude zisťovať vaše majetkové pomery, môže dôjsť aj k domovej či osobnej prehliadke. Opäť je najlepšia možnosť komunikovať s exekútorom čo najviac.
Exekútor môže splatenie vášho dlhu zabezpečiť rôznymi spôsobmi:

 • zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
 • prikázaním pohľadávky,
 • predajom hnuteľných vecí,
 • predajom cenných papierov,
 • predajom nehnuteľnosti,
 • predajom podniku,
 • príkazom na zadržanie vodičského preukazu v prípade neplatenia vyživovacej povinnosti.

Ak je v exekučnom titule uložená iná povinnosť ako zaplatenie finančnej sumy, možno exekúciu vykonať aj:

 • vyprataním bytu, nehnuteľnosti
 • odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
 • rozdelením spoločnej veci,
 • uskutočnením prác a výkonov

Exekútor si teda zistí vaše majetkové pomery a zväčša on rozhodne o spôsobe vykonania exekúcie. Zároveň vás upozorní, aby ste nenakladali so svojím majetkom. Pre jeho zistenie môže spraviť vašu osobnú obhliadku, domovú prehliadku i prehliadku iných priestorov, kde máte majetok. Znova – ide o verejného činiteľa a je vždy lepšie komunikovať s ním a snažiť sa nájsť pre obe strany prijateľné riešenie.

Čo vám musí ostať

Hoci ste sa ocitli v exekúcii a súdny exekútor zabezpečuje splatenie vašich dlhov, sú veci, na ktoré exekútor siahnuť nesmie. Ak sa rozhodne pre finančné zrážky, za každých okolností vám musí ostať časť zodpovedajúca životnému minimu. To, koľko vám nakoniec ostane, závisí od toho, či pôjde o takzvané prednostné alebo bežné pohľadávky.
Finančné zrážky zo mzdy či iných príjmov sa vykonávajú takzvaným tretinovým systémom. Odpočítajú vám nezraziteľnú sumu na vás (100 percent životného minima), na vášho manžela či manželku i na ďalšie vyživované osoby (na každú 50 percent životného minima). Zvyšok sa rozdelí na tretiny. Bežné pohľadávky sa splácajú len z jednej tretiny, zvyšné dve tretiny vám ostanú.
Ak ide o takzvané prednostné pohľadávky, budú vám ich zrážať až z dvoch tretín. Prednostné pohľadávky sú tieto:

 • pohľadávky výživného,
 • pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví,
 • pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi,
 • pohľadávky daní, poplatkov a ciel, na poistnom pri zdravotnom a sociálnom poistení, a ďalšie, ktoré podrobne vysvetľuje paragraf 71 zákona o súdnych exekútoroch (Exekučný poriadok)

V prípade, že ide o exekúciu predajom hnuteľných vecí, exekútor vám v žiadnom prípade nemôže odňať všetok váš majetok. Nesmie vám siahnuť na:

 • bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv,
 • nevyhnutné vybavenie domácnosti: postele vás a členov vašej rodiny, stôl, stoličky podľa počtu členov rodiny, chladničku, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčku, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad, rádioprijímač
 • domáce zvieratá s výnimkou tých, ktoré slúžia na podnikanie
 • vaše veci slúžiace na plnenie úloh v zamestnaní alebo podnikaní do výšky 331,94 eura
 • ak ste farmárom, tak aj veci na obhospodarovanie pôdy a chovné zvieratá
 • zdravotnícke potreby a veci, ktoré potrebujete vzhľadom na vašu chorobu alebo telesnú chybu,
 • veci, na ktoré sa poskytli dávky v hmotnej núdzi, príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia poskytované a finančné príspevky na opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • snubný prsteň a obrúčku,
 • hotové peniaze do sumy 99, 58 eura,
 • študijnú literatúru a hračky
 • vaše podiely na majetku v dôchodkovom fonde v druhom pilieri
 • pokiaľ ste účastníkom tretieho piliera, tak podiel v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorý zodpovedá výške príspevkov vášho zamestnávateľa, zaplatených za vás, plus výnosy z ich investovania.