26 augusta, 2013Slovenská komora exekútorov podporuje náhodné elektronické prideľovanie spisov na krajovom princípe

Slovenska? komora exeku?torov podporuje na?hodne? elektronicke? pridel?ovanie spisov na krajovom princi?pe

Elektronicke? pridel?ovanie spisov na krajovom princi?pe patri? k opatreniam, ktore? maju? v prvom rade stransparentnit? pra?cu exeku?tora.

AKO BY SYSTE?M FUNGOVAL

  • Pri?pady by sa pridel?ovali pomocou technicke?ho zariadenia tak, aby nebola moz?na? manipula?cia a aby pridel?ovanie bolo na?hodne?.
  • Pri?pady by sa podl?a vel?kosti rozdel?ovali do jednotlivy?ch kos?ov. Kaz?dy? exeku?torsky? u?rad by dosta?val pribliz?ne rovnake? mnoz?stvo proporc?ne rozdeleny?ch pri?padov, ktore? by doka?zali zabezpec?it? chod u?radu na dostatoc?nej materia?lnej a persona?lnej u?rovni.
  • Do?lez?ity?m prvkom je krajska? pri?slus?nost?. Znamenalo by to, z?e konkre?tny pri?pad by ries?il exeku?tor z toho iste?ho kraja ako povinny?, teda dlz?ni?k.PREC?O SA SNAZ?I?ME O ELEKTRONICKE? PRIDEL?OVANIE
  • Tento postup funguje s u?spechom na su?doch aj v iny?ch oblastiach. Sme presvedc?eni?, z?e poziti?va by priniesol aj do exeku?cii?.
  • Z pohl?adu obc?ana bude priamym pri?nosom zlacnenie exeku?cii?. Pridel?ovanie na krajovom princi?pe znamena?, z?e exeku?ciu obc?ana zo Skalice nebude vykona?vat? exeku?tor z Michaloviec a obc?an musi? kvo?li predvolaniam precestovat? celu? republiku.
  • Vy?razne sa zni?z?i priestor pre klientelizmus. Anonymne? pridel?ovanie veci? pretrha? niektore? nezdrave? va?zby medzi exeku?tormi a opra?vneny?mi. Opra?vneny? je vel?akra?t priamo financ?ne alebo inak zainteresovany? na pri?padnom protipra?vnom konani? exeku?tora. Niekedy sa?m do take?hoto konania exeku?tora nu?ti.
  • Opra?vneni? c?astokra?t zneuz?i?vaju? dispozic?nu? za?sadu na manipula?ciu exeku?torov, od poskytovania vs?emoz?ny?ch vy?hod az? po neza?konne? postupy. Dispozic?ne? pra?vo opra?vneny?ch na zmenu exeku?tora sa zneuz?i?va na vyhnutie sa povinnosti zaplatit? trovy exeku?cie. Opra?vneny? to robi? tak, z?e da? na?vrh na zmenu na toho „spra?vneho“ exeku?tora, ktory? v konec?nom do?sledku trovy poz?adovat? nebude.POZITI?VNE ZAHRANIC?NE? SKU?SENOSTI
  • Dobre? sku?senosti s ty?mto postupom maju? aj v zahranic?i?. Napri?klad mad?arski? kolegovia si tento syste?m nevedia vynachva?lit?, pretoz?e im u?plne odstra?nil korupciu aj ine? neduhy. O zavedenie tohto syste?mu sa snaz?ia aj exeku?tori v C?eskej republike.
  • Zavedenie elektronicke?ho pridel?ovania spisov je za?roven? aj plne v su?lade s usmerneniami Euro?pskej komisie pre efekti?vnost? su?dnictva (CEPEJ), ktora? urc?ila Euro?pske s?tandardy profesie su?dneho exeku?tora. K ty?mto pristu?pilo aj Slovensko.