5 júna, 2014Stanovisko Slovenskej komory exekútorov k informáciám Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa dnes informovala verejnosť, že pri inventarizácii exekučných konaní zaznamenala nedostatky u 14 súdnych exekútorov. Tí podľa nej neodviedli vymožené sumy, preto na nich podala trestné oznámenia a občiansko-právne žaloby.

Slovenská komora exekútorov upozorňuje, že zo 14 dotyčných exekútorov je desať mŕtvych a zvyšní štyria už v súčasnosti nie sú súdnymi exekútormi.

Slovenská komora exekútorov víta, že Sociálna poisťovňa využíva všetky svoje zákonné možnosti na uplatnenie svojich nárokov.

Slovenská komora exekútorov považuje bezúhonnosť súdnych exekútorov za základný predpoklad výkonu ich povolania. Na svojich členov aplikuje princíp nulovej tolerancie.

Zákonné ustanovenie o povinnosti exekútora bezodkladne poukázať veriteľovi vymožené prostriedky, ktoré od 1. novembra 2013 priniesla v poradí už 37. novela exekučného poriadku, vnímame ako krok prispievajúci k spravodlivosti a transparentnosti, zvyšujúci istotu občanov v exekútorský stav. Ak bude mať Slovenská komora exekútorov v budúcnosti konkrétne informácie o porušovaní zákona zo strany niektorého svojho člena, bude voči nemu bezodkladne konať.