Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:399EX 10/22
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Špička Jaroslav
Ulica:Okulka 24/11
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.02.2024
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Okulka 24/11
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Kežmarok
Obec:Spišská Belá
Katastrálne územie:Spišská Belá
Číslo listu vlastníctva:6480

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
159531362orná pôda
162281898trvalý trávny porast
165228650orná pôda
168585481orná pôda
189951750orná pôda
1910616440orná pôda
198487149trvalý trávny porast

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Roth LadislavNešporova 2531/16, 058 01 Poprad- Veľká1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.12.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:43085.28
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:21542.67
Výška zábezpeky:10771.36
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1402000000002526482453
Najnižšie podanie:21542.67
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1402000000002526482453
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie neboli súdnym znalcom zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti – bez závad.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
05.02.202410:00Spišská Belá

Ďalšie informácie

Nehnuteľnosti sa budú dražiť tak ako sú uvedené na liste vlastníctva jednotlivo. parc. č.15953 - dražobná zábezpeka - 557,78€ parc. č. 16228 - dražobná zábezpeka - 55,05 € parc. č. 16522 - dražobná zábezpeka - 1215,55 € parc. č. 16858 - dražobná zábezpeka - 2057,57 € parc. č. 18995 - dražobná zábezpeka - 1433,34 € parc. č. 19106 - dražobná zábezpeka - 5348,76 € parc. č. 19848 - dražobná zábezpeka - 103,31 €