Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:402EX 398/23
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ailerová Iveta
Ulica:J. Bottu č. 21
PSČ + Obec:93401 Levice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:14.02.2024
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jána Bottu 21
PSČ + Obec:93401 Levice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Komárno
Obec:Komárno
Katastrálne územie:Komárno
Číslo listu vlastníctva:3394

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
8597369zastavaná plocha a nádvorie
8598254záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
19698597rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Illésová ErikaKomárno1/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.01.2024

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2785.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2785.00
Výška zábezpeky:1392.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3975000000004019503968
Najnižšie podanie:2785.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3975000000004019503968
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Na draženej nehnuteľnosti neviaznu žiadne nájomné práva, práva zodpovedajúce vecnému bremenu a ani vecné bremená, ktoré vznikli zo zákona. Predkupné práva spoluvlastníkov nehnuteľnosti: 1/. Vinczeová Andrea, rod. Vinczeová, Pávia ul. 2378/25 , 945 01 Komárno, spoluvlastnícky podiel ¾ k celku
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ má právo vec držať už od udelenia príklepu, teda ešte skôr, ako najvyššie podanie zaplatí a exekučný súd rozhodne o schválení príklepu. Udelením príklepu stráca povinný právo držby nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti . Závady : vecné bremená, práva zodpovedajúce vecnému bremenu a záložné práva na nehnuteľnosti neviaznu , čiže neprechádzajú na vydražiteľa.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
24.01.202410:00Komárno, Tichá ulica č. 14

Ďalšie informácie