Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 150/2022-157
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rus Marko
Ulica:Železničná 257/19
PSČ + Obec:05001 Revúca

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.02.2024
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Železničná 257/19
PSČ + Obec:05001 Revúca

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Zvolen
Obec:Zvolen
Katastrálne územie:Zvolen
Číslo listu vlastníctva:6589

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3100/66120Orná pôda
3100/6768Orná pôda
309514654Trvalý trávny porast
3096/26080Trvalý trávny porast

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Suja BorisSlatinské Lazy 537/32

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.01.2024

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:159543.33
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:159543.33
Výška zábezpeky:79771.66
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8802000000001793496353 VS1502022
Najnižšie podanie:159543.33
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8802000000001793496353 VS1502022
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
05.02.202411:00

Ďalšie informácie