Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Oprava dražby
Číslo exekučného konania:402EX/398/23
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ailerová Iveta
Ulica:J. Bottu č. 21
PSČ + Obec:93401 Levice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:14.02.2024
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jána Bottu 21
PSČ + Obec:93401 Levice

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.01.2024

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie