Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:358Ex 133/2023
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rácik Juraj
Ulica:Hlavná 11
PSČ + Obec:91701 Trnava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.03.2024
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Hlavná 11
PSČ + Obec:91701 Trnava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava-Podunajské Biskupice
Katastrálne územie:Podunajské Biskupice
Číslo listu vlastníctva:3065

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1008/2279záhrada
1007/4147Zastavaná plocha a nádvorie
5683/618Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
107971007/4,5683/6iná budovastaba -budova

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Almášiová Katarína JUDr.Veterná 519/5, Štvrtok na Ostrove1/2
Chromiak MartinZigmundíkova 440/2, Chtelnica1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.01.2024

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:445000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:445000.00
Výška zábezpeky:166875.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1611000000002927850253, variabilný symbol 1332023
Najnižšie podanie:333750.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1611000000002927850253, variabilný symbol 1332023
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:1.Záložné právo v prospech PhDr. Pavel Holeček, rod. Holeček, nar. 16.08.1975, na pozemky registra C KN parc.č. 1007/4, 1008/2, 5683/6 a stavbu s.č. 10797 na parc.č. 1007/4, stavbu s.č. 10797 na parc.č. 5683/3 v podiele 1/2, podľa V-7364/16 zo dňa 15.04.2016 2.Záložné právo v prospech PhDr. Pavel Holeček, rod. Holeček, nar. 16.08.1975, na pozemky registra C KN parc.č. 1007/4, 1008/2, 5683/6 a stavbu s.č. 10797 na parc.č. 1007/4, stavbu s.č. 10797 na parc.č. 5683/3 v podiele 1/2, podľa V-18141/16 zo dňa 14.07.2016 Záložný veriteľ PhDr. Pavel Holeček prihlásil do dražby svoje pohľadávky, teda pohľadávky zabezpečené záložným právom budú uspokojené v rámci rozvrhového pojednávania a uvedené záložné práva budú vymazané.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby nehnuteľnosti, o tom musí upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd schválil udelenie príklepu, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka predávanej nehnuteľnosti sa uskutoční podľa dohody. Súdneho exekútora kontaktujte za účelom dohodnutia obhliadky nehnuteľnosti na tel. č. 033/5936215, prípadne e-mail: juraj.racik@ske.sk.