Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:373/2021
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Stano Peter
Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.03.2024
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Senica
Obec:Cerová
Katastrálne územie:Rozbehy
Číslo listu vlastníctva:LV č. 214, LV č. 215, LV č. 780

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1581/21615záhrada
250/11992orná pôda
158/11778orná pôda
250/21992orná pôda
309/2507orná pôda
318/2529orná pôda
378/2511orná pôda
485/23823orná pôda
517/26111orná pôda
534/24992orná pôda
722/13399orná pôda
744/12532orná pôda
745/1978trvalý trávny porast
752/150trvalý trávny porast
762/23902trvalý trávny porast
770/12582orná pôda
794/22223orná pôda
795/22597orná pôda
1129/2417trvalý trávny porast
1158/21039trvalý trávny porast
1158/6439trvalý trávny porast
1164/1619trvalý trávny porast
1170/2777trvalý trávny porast
1174/2608trvalý trávny porast
1283/23050orná pôda
1309/11248orná pôda
1358/21212orná pôda
1392/2115trvalý trávny porast
1431/1227orná pôda
1445/2665orná pôda
1451/2539orná pôda
1465/2209orná pôda
1488/2741orná pôda
1521/2601trvalý trávny porast
1567/11601orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ján Nemec, nar. 30.08.1965J. Mudrocha 1356/27, 905 01 Senica1/3 ,14/48

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.01.2024

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:7000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:7000.00
Výška zábezpeky:3500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009,VS: 37321
Najnižšie podanie:7000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 37321
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
13.03.202410:00Cerová

Ďalšie informácie

Povinnosť strpieť vecné bremeno v súlade § 10 zák. č. 656/2004 Z.z. o energetike, produktovod v prospech Slovnaft a.s., povinnosť strpieť uplatňovanie práv prevádzkovateľa ropovodu TRANSPETROL a.s. a vecné bremeno podľa §22 a násl. zákona č. 79/1957 Zb. v spojení s §96 ods. 4 zákona č. 251/2012 o energetike v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s..