Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 301/2019-227
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rus Marko
Ulica:Železničná 257/19
PSČ + Obec:05001 Revúca

Dátum a čas konania dražby

Dátum:29.02.2024
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Železničná 257/19
PSČ + Obec:05001 Revúca

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Lučenec
Obec:Boľkovce
Katastrálne územie:Boľkovce
Číslo listu vlastníctva:820

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
656/3115072Trvalý trávny porast
664/1874728Orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ambróš JánBoľkovce 1311/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:17.01.2024

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:45903.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:45903.00
Výška zábezpeky:22951.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8802000000001793496353 VS3012019
Najnižšie podanie:45903.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8802000000001793496353 VS3012019
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
31.01.202410:00v priestoroch nehnuteľnosti

Ďalšie informácie