Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:268EX135/23
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Kostka Ján
Ulica:Šustekova 51
PSČ + Obec:85104 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:01.03.2024
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Šustekova 51
PSČ + Obec:85104 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava-Ružinov
Katastrálne územie:Nivy
Číslo listu vlastníctva:3464

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
58313867/5614zateplená hala
58313867/5014zateplená hala

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
CSK, spol. s r.o.Belinského 3, 851 01 Bratislava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.01.2024

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:121000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:121000.00
Výška zábezpeky:60500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1909000000005064547753
Najnižšie podanie:121000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1909000000005064547753
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: nie sú.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Zápis vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná v katastri nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Závady (ktoré nezanikajú v dôsledku dražby) a úžitky z nehnuteľnosti prechádzajú na vydražiteľa po udelení príklepu.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
26.02.202410:30v mieste nehnuteľnosti (miesto stretnutia je verejné parkovisko pred vstupom do areálu)

Ďalšie informácie

Podmienky dražby: Dražobnú zábezpeku je potrebné zložiť:  bezhotovostným prevodom na účet úradu, č. ú. SK1909000000005064547753, vedený v peňažnom ústave: Slovenská sporiteľňa, a.s., VS: 1352023, tak, aby finančné prostriedky boli pripísané na účet úradu najneskôr deň predo dňom konania dražby,  hotovostným vkladom na účet úradu, č. ú. SK1909000000005064547753, vedený v peňažnom ústave: Slovenská sporiteľňa, a.s., VS: 1352023, tak, aby finančné prostriedky boli pripísané na účet úradu najneskôr pred začiatkom dražby,  zložením hotovosti pred začiatkom dražby do pokladne úradu na adrese Šustekova 51, 851 04 Bratislava. Dokladom o zložení dražobnej zábezpeky je potvrdenie exekútora o zložení dražobnej zábezpeky, resp. písomné potvrdenie banky o vklade na účet úradu. Neúspešnému dražiteľovi sa dražobná zábezpeka vráti:  v lehote 7 dní odo dňa konania dražby v prípade jej zloženia bezhotovostným prevodom na účet úradu, a to prevodom na účet, z ktorého boli finančné prostriedky pripísané,  v lehote 7 dní odo dňa oznámenia čísla účtu, na ktorý sa má poukázať, v prípade jej zloženia hotovostným vkladom na účet úradu, a to bezhotovostným prevodom na takto oznámený účet,  bezprostredne po skončení dražby v prípade jej zloženia v hotovosti do pokladne úradu, a to v hotovosti na potvrdenie neúspešným záujemcom o vrátení zábezpeky. Obhliadka draženej nehnuteľnosti sa koná dňa 26.02.2024 o 10:30 hod. v mieste nehnuteľnosti (miesto stretnutia je verejné parkovisko pred vstupom do areálu). Zároveň vyzývam povinného, aby umožnil v určenom čase záujemcom obhliadku. Na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je exekútor alebo jeho zamestnanec oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup (§ 141 ods. 5 Exekučného poriadku). Začiatok prezentácie účastníkov dražby je dňa 01.03.2024 o 10:45 hod. v mieste konania dražby, t. j. v Bratislave na Šustekovej ulici č. 51 v kancelárii exekútorského úradu. Verejnej dražby sa môže zúčastniť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá sa na dražbe preukáže preukazom totožnosti. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby sa na dražbe preukáže úradne overeným splnomocnením zúčastniť sa dražby v jej mene a preukazom totožnosti. Dražiť nemôže exekútor poverený vykonaním exekúcie ani jeho zamestnanci, zapisovateľ, znalec, ktorý vypracoval znalecký posudok na draženú nehnuteľnosť, povinný, manžel povinného, ak ide o nehnuteľnosť patriacu do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vydražiteľ uvedený v § 143 ods. 1 a ani ten, komu nadobudnúť vec bráni osobitný predpis. Výška najmenšieho rozdielu medzi dvomi nasledujúcimi podaniami je 200,00 EUR (dvesto EUR). Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu najvyššieho podania zníženú o dražobnú zábezpeku v lehote 7 dní odo dňa udelenia príklepu, a to hotovostným vkladom, resp. bezhotovostným prevodom na účet Exekútorského úradu Bratislava, súdneho exekútora Mgr. Jána Kostku č. SK1909000000005064547753, vedený v peňažnom ústave: Slovenská sporiteľňa, a.s., VS: 1352023. Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Zápis vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná v katastri nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: nie sú. Závady (ktoré nezanikajú v dôsledku dražby) a úžitky z nehnuteľnosti prechádzajú na vydražiteľa po udelení príklepu. Vyzývam:  všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov,  veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať,  oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Upozornenie: Osoby, ktoré majú na nehnuteľnosť predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká.