Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:166/2023
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. Paller Miroslav
Ulica:Jesenského 61
PSČ + Obec:96501 Žiar nad Hronom

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.02.2024
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jesenského 61
PSČ + Obec:96501 Žiar nad Hronom

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Detva
Obec:Detva
Katastrálne územie:Detva
Číslo listu vlastníctva:3811

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
7938307Zastavaná plocha a nádvorieLV č. 3811 na C-KN

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Fekiač Martin r. Fekiač, nar. 11.12.1954J.G. Tajovského 954/2, 962 12 Detva, toho času Detva1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:22.01.2024

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2290.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2222.50
Výška zábezpeky:1112.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4275000000000402095233, VS: 1662023
Najnižšie podanie:2222.50
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4275000000000402095233, VS: 1662023
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
23.02.202411:00Detva

Ďalšie informácie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti určená znaleckým posudkom: 2.290,00 € Všeobecná hodnota závad: 67,50 € Hodnota predmetných nehnuteľností po odrátaní závady znižuje všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti na : 2.222,50 €