Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:246/2018
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. Paller Miroslav
Ulica:Jesenského 61
PSČ + Obec:96501 Žiar nad Hronom

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.02.2024
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jesenského 61
PSČ + Obec:96501 Žiar nad Hronom

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Banská Štiavnica
Obec:Banská Belá
Katastrálne územie:Banská Belá
Číslo listu vlastníctva:1304

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3/158Orná pôdaLV č. 1304 na C-KN

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Juhás Dušan r. Juhás, Mgr. a Juhásová Monika r. SchinglerováMierová 673/10, 969 01 Banská Štiavnica, SR, BSM1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:22.01.2024

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1542.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1156.50
Výška zábezpeky:579.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4275000000000402095233, VS: 2462018
Najnižšie podanie:1156.50
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4275000000000402095233, VS: 2462018
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
23.02.202414:00Banská Belá

Ďalšie informácie

Všeobecná hodnota draženej nehnuteľnosti určená znaleckým posudkom 1.542,00 € Všeobecná hodnota draženej nehnuteľnosti znížena v zmysle § 145 ods. 1 EP 1.156,50 €