Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:194Ex 820/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Zelíska Ľudovít
Ulica:Podzámska č. 37
PSČ + Obec:92001 Hlohovec

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.03.2024
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Podzámska 37
PSČ + Obec:92001 Hlohovec

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Dunajská Streda
Obec:Dunajská Streda
Katastrálne územie:Dunajská Streda
Číslo listu vlastníctva:6410

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1919/154orná pôdapozemok
1919/195zastavaná plocha a nádvoriepozemok
1919/196zastavaná plocha a nádvoriepozemok
1919/197zastavaná plocha a nádvoriepozemok
1919/201zastavaná plocha a nádvoriepozemok
1919/205zastavaná plocha a nádvoriepozemok
1919/209zastavaná plocha a nádvoriepozemok
1919/213zastavaná plocha a nádvoriepozemok

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
55551919/197bytový dombyt č. 34, 5. NP, vchod č. 52 (podľa LV vchod č. 1) s príslušenstvom a podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 5555 na pozemku parc. č. 1919/197
55551919/197nebytový priestornebytový priestor č. G01, 1. PP, vchod č. 52 (podľa LV vchod č. 1) s príslušenstvom a podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 5555 na pozemku parc. č. 1919/197

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Mészáros Rudolf929 01 Dunajská Streda, Nová Ves 5555/521/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.02.2024

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:93600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:93600.00
Výška zábezpeky:35100.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK16 0200 0000 0013 8541 1859
Najnižšie podanie:70200.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK16 0200 0000 0013 8541 1859
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré vydražiteľ prevezme bez započítania na najvyššie podanie - nezistené. Závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie - nezistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia súdu o schválení príklepua po zaplatení najvyššieho podania.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Na vydražiteľa prechádzajú závady a úžitky z nehnuteľnosti, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon neus-tanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Na záložné práva k vydraženej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
07.03.202413:00Dunajská Streda

Ďalšie informácie