Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 264/23-84
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rus Marko
Ulica:Železničná 257/19
PSČ + Obec:05001 Revúca

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.05.2024
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Železničná 257/19
PSČ + Obec:05001 Revúca

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Devínska Nová Ves
Katastrálne územie:Devínska Nová Ves
Číslo listu vlastníctva:6697

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2766/2811Ostatná plocha

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kantor Michal Mgr.Horná Lehota 6491/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:25.03.2024

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:76200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:76200.00
Výška zábezpeky:19050.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8802000000001793496353 VS2642023
Najnižšie podanie:38100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8802000000001793496353 VS2642023
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
25.04.202411:00v priestoroch nehnuteľnosti

Ďalšie informácie