Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 633/20-179
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rus Marko
Ulica:Železničná 257/19
PSČ + Obec:05001 Revúca

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.05.2024
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Železničná 257/19
PSČ + Obec:05001 Revúca

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Lučenec
Obec:Lučenec
Katastrálne územie:Lučenec
Číslo listu vlastníctva:9743

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1795221Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1231795rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Horváthová EditaRúbanisko I/11 Lučenec1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:03.04.2024

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:134000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:134000.00
Výška zábezpeky:50250.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8802000000001793496353 VS63320
Najnižšie podanie:100500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8802000000001793496353 VS63320
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
29.04.202411:00v priestoroch nehnuteľnosti

Ďalšie informácie