Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:419EX 143/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Zubaľ Burdová Michaela
Ulica:Štefánikova 18
PSČ + Obec:06601 Humenné

Dátum a čas konania dražby

Dátum:16.05.2024
Čas:08:30

Miesto konania dražby

Ulica:Štefánikova 18
PSČ + Obec:06601 Humenné

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Levoča
Obec:Domaňovce
Katastrálne územie:Domaňovce
Číslo listu vlastníctva:LV č. 1067, LV č. 1060

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
554/3453ostatná plocha
554/3550vodná plocha
554/3614ostatná plocha
554/3715ostatná plocha
413/481vodná plocha

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Jaseňáková MáriaDomaňovce 282, 053 02 Domaňovce1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.04.2024

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3670.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3670.00
Výška zábezpeky:1835.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK24 7500 0000 0040 3072 0736, VS: 14320
Najnižšie podanie:3670.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK24 7500 0000 0040 3072 0736, VS:1430
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151 md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Z obsahu exekučného spisu vyplýva, že boli zistené závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítanie na najvyššie podanie ( ust. § 153 ods. 1 Exekučného poriadku), ako aj závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie ( ust. 153 ods. 2 Exekučného poriadku) a to: vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia podzemnej elektrickej a plynovej prípojky vlastníkov pozemku CKN 86/2, 87/2 cez pozemok CKN 87/1 podľa V 262/11-22/11, zapísané na liste vlastníctva č. 1060
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Úžitky (práva zodpovedajúce vecnému bremenu) a vecné bremená (závady) prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezanikajú. Nájomné práva prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezanikajú. Vydražiteľ vstupuje do právneho postavenia prenajímateľa. Z exekučného spisu vyplýva existencia závad, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie a to: a to: vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia podzemnej elektrickej a plynovej prípojky vlastníkov pozemku CKN 86/2, 87/2 cez pozemok CKN 87/1 podľa V 262/11-22/11, zapísané na liste vlastníctva č. 1060. Predkupné práva k nehnuteľnosti zanikajú udelením príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Zápis vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná v katastri nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
09.05.202409:00miesto, kde sa dražená nehnuteľnosť nachádza

Ďalšie informácie

Vyzývam: 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov, 2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak veritelia nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať, 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu preukázali pred začatím dražby, inak by sa takéto práva nemohli uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Upozorňujem, že osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Podľa ustanovenia § 166 ods. 2 Exekučného poriadku: „Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe.“ Záujemca musí zábezpeku zložiť alebo zloženie zábezpeky preukázať súdnemu exekútorovi najneskôr do začiatku dražby. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Najmenší rozdiel medzi navzájom nasledujúcimi ponukami je 100,- EUR. Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 14 dní, ktorá začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni udelenia príklepu na dražbe súdnym exekútorom a to na bankový účet súdneho exekútora JUDr. Michaela Zubaľ Burdová, č. ú. SK24 7500 0000 0040 3072 0736, var. symbol: 14320 Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na emailovej adrese: zubalburdova.eu@gmail.com alebo telefonicky na telefónnom čísle: 057/7720074. Vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku nehnuteľnosti. V súlade s ust. § 141 ods. 5 Exekučného poriadku na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je exekútor alebo ním poverený zamestnanec oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup.