Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:146EX217/22
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Samec Libor
Ulica:Bradáčova ulica 7
PSČ + Obec:85286 Bratislava V.

Dátum a čas konania dražby

Dátum:29.05.2024
Čas:08:30

Miesto konania dražby

Ulica:Bradačova 7
PSČ + Obec:85286 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava-Petržalka
Katastrálne územie:Petržalka
Číslo listu vlastníctva:2250

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
167713269byt číslo 105, na 10.poschodí na Romanovej ulici 35 v Bratislave.Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 1326 pod stavbou s.č. 1677 je evidovaný na liste vlastníctva č.4370.

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Révayová DarinaRomanova 1677/35,85101 Bratislava1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:17.04.2024

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:74500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:74500.00
Výška zábezpeky:27937.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1711000000002947029075,VS:21722,poznámka:DRAŽOBNÁ ZÁBEZPEKA
Najnižšie podanie:55875.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1711000000002947029075,VS:21722
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon(§151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka.) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho napr. zákon č.182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Z obsahu exekučného spisu a listu vlastníctva vyplýva existencia týchto závad, ktoré vydražiteľ musí prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Ťarchy: Na nehnuteľnosti viaznu tieto ťarchy - záložné práva: Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome podľa §.15 zák.182/93 Z.z., v znení zák.151/95 Z.z. Exekučné záložné právo v prospech EOS KSI Slovensko, s.r.o. IČO: 35724803, na byt č. 105, 10.p., vchod Romanova 35 v podiele 1/2, podľa exekučného príkazu č. 146EX 217/22-12 zo dňa 24.08.2022, súdny exekútor JUDr. Libor Samec, Z-20267/22 Exekučný príkaz na zriadenie exekúčného záložného práva na podiel 1/2 k bytu č.105, na 10.p., vchod Romanova 35, v prospech EOS KSI Slovensko, s.r.o. (IČO: 35724803), podľa č. 146EX 582/22 -10 zo dňa 12.01.2023, (súdny exekútor JUDr. Libor Samec), Z-606/2023 Exekučné záložné právo v prospech EOS KSI Slovensko, s.r.o. (IČO: 35724803), na byt č.105, 10.p., vchod Romanova 35, v podiele 1/2, podľa exekučného príkazu č. 146EX 53/23-16 zo dňa 28.04.2023, (súdny exekútor JUDr. Libor Samec), Z-6759/2023 Predkupné právo Na nehnuteľnosti viazne predkupné právo spoluvlastníka bytu Vojtech Túroczy v podiele 1/2.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný písomne upovedomiť exekútora najmenej 3 dni pred ujatím sa držby vydraženej nehnuteľnosti. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Zápis vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná v katastri nehnuteľnosti na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Ak je vydražiteľom osoba, ktorá je oprávnenou osobou z viaznucej závady na nehnuteľnosti, neuplatňuje sa zníženie ceny nehnuteľnosti o hodnotu týchto závad. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného. Úžitky (práva zodpovedajúce vecnému bremenu) a vecné bremená (závady) prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezanikajú. Nájomné práva prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezanikajú. Vydražiteľ vstupuje do právneho postavenia prenajímateľa. Predkupné práva k nehnuteľnosti zanikajú udelením príklepu. Na záložné práva k vydraženej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu. (§151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
28.05.202410:00Romanova ulica č. 35 v Bratislave.Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na emailovej adrese: libor.samec@ske.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle +421905228539.

Ďalšie informácie

Na dražbe spoluvlastníckeho podielu konanej dňa 27.07.2023 o 10:00 hod. a tiež dňa 17.10.2023 o 9:00 hod. sa neurobilo ani najnižšie podanie, z uvedeného dôvodu v zmysle ust. § 145 ods. 1 Exekučného poriadku najnižšie podanie na dražbe konanej dňa 29.05.2024 tvoria tri štvrtiny ceny určenej znaleckým posudkom : 55 875,00 EUR. Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel povinného vo výške ½ k nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 2250, okres: Bratislava V, obec: Bratislava-Petržalka, katastrálne územie: Petržalka, byt č.105 na 10.poschodí obytného domu, súpisné číslo 1677 na Romanovej ulici číslo 35 v Bratislave. Byt má obývaciu izbu, 1 izbu, vstupnú predsieň, halu, chodbu, kuchyňu, WC. Príslušenstvom bytu situovanom mimo bytu je pivničná kobka mimo bytu.