Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:775/2021-133
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rus Marko
Ulica:Železničná 257/19
PSČ + Obec:05001 Revúca

Dátum a čas konania dražby

Dátum:13.06.2024
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Železničná 257/19
PSČ + Obec:05001 Revúca

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Revúca
Obec:Mokrá Lúka
Katastrálne územie:Mokrá Lúka
Číslo listu vlastníctva:988

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
670/113022Orná pôda
670/12222Zastavaná plocha a nádvorie
670/29130Zastavaná plocha a nádvorie
670/3070Zastavaná plocha a nádvorie
670/3139Zastavaná plocha a nádvorie
670/3216Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
232670/12rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Klátik Igor Ing.Mokrá Lúka 2321/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:24.04.2024

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:359000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:359000.00
Výška zábezpeky:179500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8802000000001793496353 VS77521
Najnižšie podanie:359000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8802000000001793496353 VS77521
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.05.202411:00v priestoroch nehnuteľnosti

Ďalšie informácie