Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:66EX 42/2019
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ivančík Jozef
Ulica:SNP 19
PSČ + Obec:94001 Nové Zámky

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.06.2024
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:SNP 19
PSČ + Obec:94001 Nové Zámky

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Zlaté Moravce
Obec:Hostie
Katastrálne územie:Hostie
Číslo listu vlastníctva:168 a 167

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
113/1255záhradazáhrada
113/250zastavaná plocha a nádvoriezastavaná plocha
113/3326záhradazáhrada
111/251zastavaná ploch a nádvoriezastavaná plocha

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
82111/2domdom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Škvarelina Jozef r.ŠkvarelinaKalinčiakova 1730/4, Zlaté Moravce1/2 na LV č. 168 a 1/1 na LV č.167

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:24.04.2024

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:6200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:6200.00
Výška zábezpeky:3100.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK 4509000000000240050816, BIC GIBASKBX
Najnižšie podanie:6200.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK 4509000000000240050816, BIC GIBASKBX
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Bez závad.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Dňom udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Ku dňu udelenia príklepu po jeho schválení súdom a zaplatení najvyššieho podania vydražiteľom.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.06.202410:30Hostie 82

Ďalšie informácie