Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 301/2021 - S
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Sokol Ján
Ulica:Jantárova č. 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.06.2024
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jantárová 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice
Obec:Košice
Katastrálne územie:Čermeľ
Číslo listu vlastníctva:LV. 477, LV. 668

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
925698záhrada
92643zastavané plochy a nádvora
1511/11262zastavané plochy a nádvoriaevidované na LV. 668

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
3804926chata

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Vysloužilová EliškaČordáková 26, Košice, PSČ 040 231/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:29.04.2024

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:44600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:44600.00
Výška zábezpeky:22300.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0909000000005183082418
Najnižšie podanie:44600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0909000000005183082418
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady z dostupných listín nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ po upovedomení exekútora ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.06.202410:00Chata č.p. 3804 na parc. č. 926, Čermeľ, Košice Sever

Ďalšie informácie

Obhliadka nehnuteľnosti sa bude konať len na základe prihlásenia sa záujemcov telefonicky na t.č.: 055/6780565 najneskôr do 14.00 hod dňa 19.06.2024