Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 898/2022-S
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Sokol Ján
Ulica:Jantárova č. 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.06.2024
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jantárová 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Prešov
Obec:Varhaňovce
Katastrálne územie:Varhaňovce
Číslo listu vlastníctva:5

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
195588záhrada
196688zastavané plochy a nádvora
1007/17orná pôdaregster
1007/210orná pôdaregister

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
17196rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Tomáš MarekToryská 512/6, Košice PSČ 040 112/8

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:29.04.2024

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:12947.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:12947.00
Výška zábezpeky:6473.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0909000000005183082418
Najnižšie podanie:12947.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0909000000005183082418
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady z dostupných listín nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ po upovedomení exekútora ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
05.06.202410:00Varhaňovce č. 17

Ďalšie informácie

Obhliadka nehnuteľnosti sa bude konať len na základe prihlásenia sa záujemcov telefonicky na t.č.: 055/6780565 najneskôr do 14.00 hod dňa 04.06.2024.