Potrebujem vymôcť peniaze!

V postavení veriteľa sa môžete ocitnúť veľmi jednoducho: požičiate niekomu peniaze a on vám ich nevracia; prenajímate byt a namiesto platieb dohodnutého nájomného stále len počúvate výhovorky, prečo nájomníci nemajú peniaze. Ak ste stratili trpezlivosť, súdny exekútor je konečnou inštanciou, ktorá vám môže pomôcť.
Treba si uvedomiť, že dlžobu je potrebné začať vymáhať čím skôr a nečakať, kedy narastie do závratných výšok, ktoré môžu prekročiť majetok dlžníka. Čím dlhšie budete váhať, o to viac peňazí nakoniec môžete prísť.
Ak chcete účinne vymôcť svoje peniaze, je nevyhnutná postupnosť viacerých krokov.

Obráťte sa na súd

Ak ste sa s dlžníkom nedohodli a rozhodli ste sa svoje peniaze vymáhať, musíte najprv vykonať príslušné kroky na súde. Ak sa však dokážete s dlžníkom dohodnúť, môžete prísť na ktorýkoľvek notársky úrad a spísať zápisnicu o uznaní záväzku, ktorá je exekučným titulom.
Ak sa dohodnúť nedokážete, musíte vy vykonať príslušné kroky na súde, kým môže začať konať exekútor. Znamená to, že po zlyhaní všetkých pokusov o dohodu s dlžníkom naňho podáte žalobu. Okrem dlhu môžete požadovať aj úrok z omeškania. Súd potom rozhodne, koľko vám spolu dlžník musí zaplatiť a v akej lehote. Toto si môžete dohodnúť aj u notára, ako sme citovali vyššie.
Ak dlžník určenú lehotu nedodrží, stáva sa rozhodnutie súdu takzvaným vykonateľným exekučným titulom. Vtedy podáte návrh na vykonanie exekúcie. Návrh sa po novom podáva elektronicky na Okresný súd v Banskej Bystrici, ktorý ho náhodne pridelí podľa trvalého pobytu alebo sídla dlžníka exekútorovi, pôsobiacemu v obvode Krajského súdu dlžníka. Návrh Vám môže podať aj ktorýkoľvek exekútor. (Zoznam exekútorov nájdete tu.)

Podajte návrh na vykonanie exekúcie

Ak máte v rukách vykonateľný exekučný titul, podáte návrh na vykonanie exekúcie. Návrh sa podáva na okresný súd Banská Bystrica. Ak máte aktivovanú elektronickú dátovú schránku, môžete podať návrh elektronicky sami. Ak nie, môžete navštíviť ktoréhokoľvek súdneho exekútora vo vašom okolí, ktorý podá návrh elektronicky za vás.
Presné náležitosti podania návrh sú vymedzené v § 48 Zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (tzv. Exekučného poriadku). Ďalšie dôležité podrobnosti sú aj v paragrafoch 46 a 47. Paragraf 45 zasa určuje, na podklade čoho môže byť vedená exekúcia, v skratke exekučné tituly.
Ak bude podaný návrh nesprávny, neúplný alebo nezrozumiteľný, Okresný súd vyzve podávajúceho na odstránenie chýb. Ak váš návrh podával exekútor, súd mu doručí do elektronickej schránky výzvu na odstránenie. Do poverenia súdu je exekútor, ktorý podával návrh, orgánom na doručovanie a zastupovanie. Po udelení poverenia jeho zastupovanie zaniká.

Začne sa exekučné konanie

Exekučné konanie sa začína dňom, kedy bol návrh doručený Okresnému Súdu Banská Bystrica, samotná exekúcia doručením poverenia súdnemu exekútorovi. Po udelení poverenia súdom vás i dlžníka (podľa znenia zákona takzvaného povinného) exekútor upovedomí o začatí exekúcie, prípadne o spôsobe jej vykonania a predbežných trovách exekúcie.
Potom je už vymáhanie pohľadávky v rukách exekútora. Ak sa však dlžník zrazu „spamätá“ a doručí peniaze priamo vám, ihneď exekútorovi oznámte, koľko finančných prostriedkov a kedy ste prevzali. Ak to neurobíte, môžete znášať trovy exekútora v čase medzi prijatím peňazí a vaším oneskoreným oznámením.
Prijaté alebo vymožené prostriedky dlžníka sa podľa zákona použijú v tomto poradí:

  • najprv sa uhradia trovy exekúcie, najviac však do výšky 24 percent z prostriedkov prijatých od dlžníka. Toto platí len pri čiastkovom plnení,
  • potom sa hradí istina vymáhanej pohľadávky, teda dlhu,
  • po jej uhradení príde na rad príslušenstvo pohľadávky, ktoré vám priznali v exekučnom titule,
  • a napokon vaše trovy ako oprávneného

Nie ste s prácou exekútora spokojný?

Pokiaľ s prácou prideleného exekútora nebudete spokojný, môžete kedykoľvek v priebehu exekučného konania z uvedením presného dôvodu (§34 Exekučného poriadku) podať na Okresný súd v Banskej Bystrici návrh na zmenu exekútora. Súd o nej rozhodne do tridsiatich dní od doručenia vášho návrhu.
V minulosti sa, bohužiaľ, stali prípady, kedy nepoctivý exekútor prijal od dlžníka peniaze, ale neodovzdal ich veriteľovi. Aby sa zamedzilo takémuto konaniu, platí od 1. novembra 2013 novela Exekučného poriadku, na ktorej sa podieľala aj Slovenská komora exekútorov. V súčasnosti je exekútor povinný poukázať vám ako veriteľovi peniaze bezodkladne, najneskôr však do siedmich dní od ich prijatia, pokiaľ ste sa písomne nedohodli inak. Lehota však v dohode nesmie byť dlhšia ako 90 dní, inak je takáto dohoda medzi vami a exekútorom neplatná. Podrobnosti nájdete v § 29 spomenutého zákona.
Ak by exekútor porušil túto svoju povinnosť, dopustil by sa závažného disciplinárneho previnenia. Vy sa môžete obrátiť na súd, ktorý mu môže nariadiť, aby vám peniaze vyplatil do troch dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Zbavuje sa dlžník majetku?

Niektorí dlžníci sa namiesto vyrovnania svojich dlhov snažia rôznymi cestami zbaviť sa majetku, aby mu po právnej stránke nič nepatrilo.
Exekútor v upovedomení o začiatku exekúcie zakáže vášmu dlžníkovi, aby odo dňa doručenia nakladal so svojím majetkom, ktorý podlieha exekúcii, s výnimkou prípadu, ak by sa tým mal uhradiť jeho dlh. Je však možné, že dlžník s exekúciou počítal, a preto sa „preventívne“ zbavil majetku vopred. Jedným z takýchto spôsobov môže byť napríklad darovacia zmluva, ktorou niekomu daruje svoj dom či byt.
Je preto dobré vedieť, že takéto darovanie môžete napadnúť na príslušnom súde žalobou iba vy ako veriteľ, exekútor to urobiť nemôže. Odporovacia lehota je tri roky – ak do tohto času pred začatím exekúcie dlžník svoj majetok niekomu daroval, môžete sa obrátiť na súd.