Záujem podať podnet na konkrétneho súdneho exekútora

[contact-form-7 404 "Nenájdené"]

 

Sťažnosť podaná telefaxom alebo elektronickou poštou sa považuje za písomnú a oficiálnu iba vtedy, ak ju

sťažovateľ do 5 pracovných dní od jej podania písomne potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť

odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcom po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje, než sťažnosť podaná telefaxom alebo elektronickou poštou, SKE takúto sťažnosť odloží.