26 augusta, 2013Postoj SKE k statusovej časti novely zákona o súdnych exekútoroch

POSTOJ SKE K STATUSOVEJ C?ASTI NOVELY ZA?KONA O SU?DNYCH EXEKU?TOROCH

Z navrhovany?ch legislati?vnych zmien z hl?adiska dosiahnutia va?c?s?ej transparentnosti exekuc?ne?ho konania a pribli?z?enia sa u?c?astni?kom konania su? z pohl?adu SKE najdo?lez?itejs?ie:

  • (§10b) Zavedenie pri?snych vy?berovy?ch konani? na funkciu su?dneho exeku?tora, c?i?m sa zmeni? doterajs?ia prax, kedy minister spravodlivosti mal zo za?kona povinnost? menovat? za exeku?tora kaz?de?ho, kto spl?n?al forma?lne na?lez?itosti, ako pra?vnicke? vzdelanie, bezu?honnost?, existencia exeku?torskej alebo inej za?konnom uzna?vanej sku?s?ky, atd?. Po novele bude ucha?dzac? musiet? prejst? pri?snym vy?berovy?m konani?m, kde sa budu? okrem odbornosti posudzovat? aj jeho osobnostne?, mora?lne a psychicke? dispozi?cie na vy?kon funkcie exeku?tora.
  • (§15 ods.4) Zavedenie povinnosti, aby bol exeku?torsky? u?rad verejne pri?stupny? najmenej s?tyri pracovne? dni v ty?z?dni v obvykly?ch u?radny?ch hodina?ch aspon? s?tyri hodiny denne, ako i povinnost? zriadit? podatel?n?u pri?stupnu? kaz?dy? pracovny? den? v obvykly?ch u?radny?ch hodina?ch
  • (§36) Zavedenie pri?snych pravidiel na nakladanie s vymoz?eny?mi prostriedkami, a to povinnost?ou ukladat? vymoz?ene? peniaze na osobitny? bankovy? u?c?et a aj zavedeni?m leho?t na ich vypla?canie, ako i zavedeni?m poradia v akom je exeku?tor povinny? prijate? plnenia rozu?c?tovat?. Na poz?iadanie u?c?astni?ka bude mat? exeku?tor povinnost? raz roc?ne zaslat? bezplatne? vyu?c?tovanie dovtedajs?i?ch plneni?
  • (§218d) Zavedenie u?plne nove?ho ins?titu?tu Kontrola exekuc?nej c?innosti. Tento ins?titu?t da?va Slovenskej komore exeku?torov v su?c?innosti s MSSR s?iroke? pra?vomoci kontroly c?innosti exeku?torsky?ch u?radov a to aj bez forma?lneho podnetu, teda uz? pri podozreni? SKE, z?e exeku?torsky? u?rad nekona? tak, ako by mal je moz?ne? spustit? kontrolu a preverit? situa?ciu na mieste samom a ty?m aj eliminovat? pri?padne? s?kody. Dnes taky?mito kontrolny?mi pra?vomocami komora nedisponuje.
  • (§222b) Navrhovana? nova? pra?vna u?prava disciplina?rnych konani? s do?razom na novy? spo?sob kreovania disciplina?rnych sena?tov, kde podl?a novej u?pravy uz? nebudu? c?lenmi disciplina?rnych sena?tov len su?dni exeku?tori, ale aj sudcovia, nota?r, advoka?t, pri?padne ine? osoby, ktore? spl?n?aju? pri?sne krite?ria.
  • (§5) V navrhovanej pra?vnej u?prave sa zava?dzaju? aj mechanizmy zabran?uju?ce zneuz?i?vanie oznac?enia su?dny exeku?tor, exeku?torsky? u?rad, ako i oznac?ovanie svojej c?innosti ako vy?kon rozhodnutia, exeku?cia, exekuc?na? c?innost? a tiez? tvary slov od nich odvodene?, aby sa zabra?nilo ro?znym vyma?hac?sky?m spoloc?nostiam svoje nekale? praktiky klamlivo skry?vat? pod akoby exekuc?nu? c?innost?.