26 augusta, 2013Slovenská komora exekútorov spúšťa program Bližšie k ľuďom

Slovenska? komora exeku?torov spu?s?t?a program Bliz?s?ie k l?ud?om

Slovenska? komora exeku?torov pricha?dza so svoji?m novy?m program Bliz?s?ie k l?ud?om. Uvedomujeme si, z?e po?sobenie exeku?torov nikdy nebude popula?rne, spravodliva? spoloc?nost? sa vs?ak bez nich nezaobi?de. Program Bliz?s?ie k l?ud?om stoji? na troch za?kladny?ch pilieroch: spravodlivost?, transparentnost? a u?stretovost?.

  • Spravodlivost? vni?mame ako za?kladnu? za?sadu a zmysel pra?ce exeku?tora. Obc?an musi? mat? istotu, z?e sa pohl?ada?vky budu? vyma?hat? spravodlivo, za?konny?m spo?sobom, a nie z?ivelne a so zbran?ou v ruke.
  • Transparentnost? vni?mame tak, z?e pra?ca exeku?tora musi? byt? kontrolovatel?na? a bez aky?chkol?vek podozreni? z nekalej c?innosti. Slovenska? komora exeku?torov bude presadzovat? nulovu? toleranciu voc?i korupcii, klientelizmu a je pripravena? vysporiadat? sa s pri?padny?mi „c?iernymi ovcami“, ktore? sa vyskytuju? v kaz?dom spoloc?enstve.
  • U?stretovost? pre na?s znamena? vys?s?iu informovanost? obc?anov oich pra?vach a povinnostiach v ra?mci exeku?cie. Budeme preferovat? individua?lny pri?stup exeku?torov k jednotlivy?m pri?padom, tak, aby ich ciel?om nebolo s?ikanovanie obc?ana, ale iba nastolenie spravodlivosti. Nie je nas?i?m ciel?om zara?bat? na oklamany?ch l?ud?och, ktori? sa popa?lili na nevy?hodny?ch po?z?ic?ka?ch c?i na obchodny?ch akcia?ch „s?mejdov“. Preto chceme vlastny?mi informac?ny?mi kampan?ami vystri?hat? l?udi? pred pochybny?mi praktikami, ktore? ich mo?z?u v konec?nom do?sledku priviest? na mizinu.V ra?mci u?stretovosti k obc?anom pricha?dza SKE s pilotny?m projektom bezplatnej poradne pre l?udi?, ktori? sa ocitli v exeku?cii.

    Su?c?ast?ou tejto sluz?by bude umiestnenie s?iroke?ho su?boru najc?astejs?ie sa vyskytuju?cich ota?zok k exeku?cii na nas?u webovu? stra?nku www.ske.sk. Bohuz?ial?, pra?vne povedomie mnohy?ch obc?anov je ni?zke a c?asto nemaju? o exeku?cii ani za?kladne? poznatky. Na nas?ej stra?nke preto na?jdu ries?enia arady kty?m najbez?nejs?i?m ota?zkam, sktory?mi sa exeku?tori dennodenne streta?vame. Tieto rady budeme rozs?irovat? aj formou bezplatny?ch predna?s?ok vo viacery?ch mesta?ch.

    D?als?ou sluz?bou bude osobne? bezplatne? poradenstvo pre l?udi? v exeku?cii. Prostredni?ctvom mailovej adresy poradna@ske.sk si budu? mo?ct? dohodnu?t? termi?n a pri?st? osobne na nas?u bratislavsku? adresu. V pri?pade, z?e sa tento projekt osvedc?i?, pla?nujeme rozs?i?renie poradne do d?als?i?ch miest.