13 februára, 2013Slovenská komora exekútorov upozorňuje dôchodcov na riziká vianočného zadlžovania sa

Slovenska? komora exeku?torov vi?ta vs?etky formy boja proti „s?mejdom“

Slovenska? komora exeku?torov ocen?uje vs?etky formy bola proti „s?mejdom“ a ro?znym nebankovy?m spoloc?nostiam, ktore? zneuz?i?vaju? za?kony na okra?danie c?astokra?t ty?ch najslabs?i?ch a najzranitel?nejs?i?ch obc?anov.

„Pretoz?e ta?to problematika sa bytostne doty?ka aj na?s?ho stavu, je logicky?m vyu?steni?m,
z?e hl?ada?me moz?nosti a cesty, ako eliminovat? zneuz?i?vanie ustanoveni? Exekuc?ne?ho poriadku. Neboji?me sa priznat?, z?e v mnohy?ch pri?padoch sa tak, z?ial?, deje aj za
akti?vnej a vedomej spolupra?ce su?dneho exeku?tora,“ napi?sal prezident Slovenskej komory exeku?torov Miroslav Paller v liste s?ta?tnej tajomni?c?ke ministerstva spravodlivosti Monike Jankovskej a ocenil jej pri?spevok v boji „s?mejdom“.

Slovenska? komora exeku?torov pristu?pila k vlastny?m informac?ny?m aktivita?m v ra?mci svojho neda?vno spustene?ho programu Bliz?s?ie k l?ud?om. Jej bezplatne? poradenstvo pre obc?anov
v exeku?cii za dva mesiace vyuz?ilo 34 dlz?ni?kov.

Miroslav Paller v liste s?ta?tnej tajomni?c?ke za?roven? pripomenul, z?e snahou komory je zamedzit? alebo aspon? obmedzit? zneuz?i?vanie exekuc?ne?ho poriadku na u?kor najzranitel?nejs?i?ch skupi?n obc?anov. „Za najdo?lez?itejs?iu navrhovanu? zmenu povaz?ujeme zavedenie elektronicke?ho pridel?ovania exeku?cii? na?hodny?m vy?berom na krajovom princi?pe. Sme presvedc?eni?, z?e tento syste?m by nielen zlacnil cele? exekuc?ne? konanie, ale efekti?vne by zabra?nil kumulovaniu exekuc?ny?ch konani? u jedne?ho, toho „spra?vneho“, exeku?tora a za jeho akti?vnej u?c?asti by nedocha?dzalo k zneuz?i?vaniu pra?va na okra?danie obc?anov,“ uviedol prezident Slovenskej komory exeku?torov.

Komora ponu?kla s?ta?tnej tajomni?c?ke akti?vnu pomoc nielen pri odhal?ovani? taky?chto aktivi?t, ale aj pri prevencii ich pa?chania. „Tak, akosme pred niekol?ky?mi ty?z?dn?ami poz?iadali pa?na ministra o podporu pri presadzovani? elektronicke?ho pridel?ovania exeku?cii? na?hodny?m vy?berom na krajovom princi?pe, dovol?ujeme si poz?iadat? aj Va?s, pani s?ta?tna tajomni?c?ka, o akti?vnu podporu tohto syste?mu, nakol?ko sme skutoc?ne presvedc?eni?, z?e okrem iny?ch opatreni?, aj zavedenie tohto syste?mu na?s privedie k spoloc?ne?mu ciel?u, a to k minima?lne k obmedzeniu zneuz?i?vania pra?va a k ochrane obc?anov Slovenskej republiky,“ uzavrel Miroslav Paller.