20 augusta, 2013Slovenská komora exekútorov víta vyššiu ochranu spotrebiteľov pred „šmejdami“

Slovenska? komora exeku?torov vi?ta vys?s?iu ochranu spotrebitel?ov pred „s?mejdami“

Slovenska? komora exeku?torov podporuje novelu za?kona na ochranu spotrebitel?a, ktora? ma? zabra?nit? agresi?vnym obchodny?m praktika?m „s?mejdov“, poku?tnych firiem, zameriavaju?cich sa na predaj predraz?ene?ho tovaru za nevy?hodny?ch podmienok.

V nas?ej pra?ci sa c?asto streta?vame s pri?padmi, ked? do?chodcovia skonc?ia v exeku?cii po osobnej sku?senosti s taky?mito spoloc?nost?ami. Vi?tame preto vs?etky iniciati?vy, zvys?uju?ce ochranu spotrebitel?ov a posiln?uju?ce ich postavenie pred firmami, podnikaju?cimi na hrane za?kona.

Veri?me, z?e novela po prijati? prispeje k zni?z?eniu poc?tu exekuc?ny?ch konani? voc?i poctivy?m obc?anom, ktori? su? mnohokra?t najma? pre pokroc?ily? vek l?ahs?ie ovplyvnitel?ni? a nevedia sa bra?nit? pred premysleny?mi a cieleny?mi agresi?vnymi predajny?mi praktikami.

Pri?pady stars?i?ch l?udi?, ktori? doplatili na nekale? praktiky niektory?ch firiem bez svedomia, patria v exeku?torskej pra?ci k emociona?lne najt?az?s?i?m. Za?kon je neu?prosny?, do?chodcovia su? za svoje konanie zodpovedni?, ale pri pohl?ade na praktiky niektory?ch „s?mejdov“ sa ani exeku?tor neubra?ni obyc?ajne?mu l?udske?mu pohors?eniu.

Slovenska? komora exeku?torov pripravuje vlastne? aktivity k leps?iemu informovaniu do?chodcov a d?als?i?ch skupi?n obyvatel?ov, aby sa nesta?vali obet?ou firiem hl?adaju?cich l?ahky? za?robok a zneuz?i?vaju?cich do?veru l?udi?.

Miroslav Paller
prezident Slovenskej komory exeku?torov