15 augusta, 2013Slovenská komora exekútorov žiada elektronické prideľovanie exekúcií náhodným výberom. Môže to byť zásadný antikorupčný nástroj a zlacniť exekučné konanie

Slovenska? komora exeku?torov z?iada elektronicke? pridel?ovanie exeku?cii? na?hodny?m vy?berom. Mo?z?e to byt? za?sadny? antikorupc?ny? na?stroj a zlacnit? exekuc?ne? konanie

Slovenska? komora exeku?torov (SKE) navrhuje elektronicke? pridel?ovanie spisov su?dnym exeku?torom. Exeku?cie by sa pridel?ovali na?hodny?m vy?berom bez moz?nosti ovplyvn?ovania medzi exeku?torov si?dliacich v obvode pri?slus?ne?ho krajske?ho su?du.

„Elektronicke? pridel?ovanie spisov na za?klade krajove?ho princi?pu by zlacnilo exekuc?ne? konanie, us?etrilo by sa napri?klad na cestovny?ch na?kladoch. Za?roven? ide o za?sadne? protikorupc?ne? opatrenie, ktore? by vy?razne zni?z?ilo priestor pre klientelizmus,“ povedal prezident SKE Miroslav Paller.

Elektronicke? pridel?ovanie spisov uz? na su?doch funguje, a preto by nebol proble?m postupovat? podobne aj pri exeku?cia?ch. Spisy by sa rozdelili do “ kos?ov“ podl?a podl?a ich vy?s?ky a druhu, a z ty?chto kos?ov by sa rovnomerne rozdel?ovali medzi jednotlivy?ch exeku?torov v kraji. Kaz?dy? exeku?torsky? u?rad by tak dostal pribliz?ne rovnake? mnoz?stvo pri?padov ro?znych druhov, ktore? doka?z?u zabezpec?it? chod u?radu na dostatoc?nej materia?lnej aj persona?lnej u?rovni.

Opatrenie by odstra?nilo neochotu niektory?ch su?dnych exeku?torov vyma?hat? ni?zke pohl?ada?vky, vy?z?ivne?, alebo vykona?vat? exeku?cie na nepen?az?ne? plnenia. Za?roven? by eliminovalo nekale? „biznis“ praktiky obchodni?kov s pohl?ada?vkami v spolupra?ci s niektory?mi su?dnymi exeku?tormi. „Proble?mom klientelisticke?ho c?i korupc?ne?ho konania je skutoc?nost?, z?e

v mnohy?ch pri?padoch osta?va len v rovine podozreni? bez chy?baju?cich do?kazov. Zavedenie elektronicke?ho pridel?ovania exeku?cii? sa mo?z?e stat? za?sadny?m antikorupc?ny?m na?strojom, znemoz?n?uju?cim ake?kol?vek podozrenia,“ podotkol Paller.

Konkurenc?ne? prostredie su?dneho exeku?tora ako verejne?ho c?initel?a je neprijatel?ne?, pretoz?e exeku?tor nema? bojovat? v ra?mci konkurenc?ne?ho prostredia o na?vrhy, ale jeho prvoradou povinnost?ou je za?konny?m spo?sobom vykona?vat? su?dne a ine? rozhodnutia.

Argumentmi za zavedenie elektronicke?ho pridel?ovania spisov su?dnym exeku?torom, s podmienkou zavedenia vy?berovy?ch konani? na obsadenie postu exeku?tora, su? poziti?vne zahranic?ne? sku?senosti, napri?klad z Mad?arska. Elektronicke? pridel?ovanie spisov je za?roven? aj plne v su?lade s usmerneniami Euro?pskej komisie pre efekti?vnost? su?dnictva (CEPEJ), ktora? urc?ila Euro?pske s?tandardy profesie su?dneho exeku?tora. K ty?mto pristu?pilo aj Slovensko.