2 apríla, 2014Stanovisko Slovenskej komory exekútorov k zákonom proti úžere

Stanovisko Slovenskej komory exekútorov k zákonom proti úžere

Slovenská komora exekútorov víta boj proti úžere, v rámci ktorého Národná rada Slovenskej republiky schválila sériu právnych zmien. Úžera postihuje predovšetkým sociálne najslabšie skupiny obyvateľstva, ktoré sa voči nej nevedia efektívne brániť a ich boj sa neraz končí exekúciou. Slovenská komora exekútorov v tejto oblasti dlhodobo vyvíja vlastné osvetové aktivity, ktorými upozorňuje občanov na riziká nezodpovedného zadlžovania sa.

Slovenská komora exekútorov oceňuje, že novela Exekučného poriadku ako súčasť schváleného balíka zákonov prešla od pôvodného návrhu výraznými zmenami a poslanci akceptovali zmeny, ktoré vyplynuli z potrieb praxe. Prijatie pôvodného návrhu by opäť obmedzilo prácu súdnych exekútorov a negatívne by sa podpísalo na vymáhateľnosti práva v Slovenskej republike.

Nové pravidlo, že pri sume pohľadávky do 2000 eur sa nebude môcť vykonať exekúcia predajom nehnuteľnosti, sa bude týkať len fyzických osôb a  len tých nehnuteľností, v ktorých má občan trvalý alebo prechodný pobyt. Ohraničenie drobnej pohľadávky do sumy 2000 eur sa nebude vzťahovať na tých, ktorí majú množstvo exekúcií, ale žiadna neprevyšuje spomenutú sumu.

Slovenská komora exekútorov vyjadruje ľútosť nad tým, že sa do balíka zmien nedostalo aj elektronické prideľovanie exekúcií na krajskom princípe. Sme presvedčení, že tento návrh by bol významným protikorupčným nástrojom, prínosom pre transparentnosť exekučného procesu, viedol by k zlacneniu exekúcií a vyrovnal nevyvážené postavenie veriteľa a dlžníka.

Slovenská komora exekútorov negatívne vníma neustále otváranie Exekučného poriadku, ktorý od svojho schválenia v roku prešiel už 39 zmenami. Nekoncepčné zásahy do kompetencie súdnych exekútorov a okliešťovanie ich právomocí  vedú k neželanému zhoršeniu výkonu súdnych rozhodnutí v Slovenskej republike. Slovenská komora exekútorov preto namiesto ďalších zmien navrhuje otvoriť diskusiu o úplne novej podobe Exekučného poriadku, ktorý by reflektoval súčasné potreby praxe a bol prínosom pre zlepšenie vymáhateľnosti práva.

O Slovenskej komore exekútorov: Slovenská komora exekútorov je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje všetkých exekútorov a vedie ich zoznam. Bola zriadená Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších noviel. Poslaním komory a jej orgánov je chrániť záujmy exekútorského stavu, dohliadať nad činnosťou exekútorov a obstarávať ďalšie záležitosti, ktoré sú jej zverené zákonom.