12 februára, 2015Konferencia exekútorov zvolila novú disciplinárnu komisiu

Disciplinárna komisia Slovenskej komory exekútorov (SKE) je kompletná a začala opäť pracovať. Jedenásť jej nových členov zvolila Konferencia exekútorov ako najvyšší orgán SKE na svojom rokovaní 11. a 12. februára 2015 na Táľoch.

„Právomoci komory v disciplinárnej oblasti sú pre nás veľmi dôležité. Čistota vlastných radov je pre nás základným predpokladom transparentného a spravodlivého pôsobenia súdnych exekútorov. Odmietame falošnú stavovskú solidaritu, ktorá má kryť zlyhanie jednotlivcov,“ povedal prezident SKE Miroslav Paller po skončení rokovania Konferencie.

Z členov disciplinárnej komisie vzniknú trojčlenné disciplinárne senáty, ktoré musia posúdiť aj 20 prípadov z minulého roka. Činnosť senátov bola totiž doteraz paralyzovaná nevhodnou legislatívnou úpravou z takzvanej statusovej novely Exekučného poriadku z 1. novembra 2013. „Sme radi, že na základe našich podnetov došlo vlani k zmene zákona a disciplinárne kompetencie boli vrátené do rúk komory,“ dodal Miroslav Paller.

Nová právna úprava zároveň zverila rozhodovanie o odvolaniach voči verdiktom disciplinárnych senátov do rúk príslušných súdov. „Disciplinárne konanie sa tak zrýchli a zlacní. Doteraz je napríklad nevybavených 53 odvolacích konaní ešte od roku 2005, pretože ministri spravodlivosti nevymenúvali odvolaciu komisiu. Sami sa pritom odvolali v 50 z 53 prípadov,“ poznamenal prezident SKE.

Konferencia exekútorov v záverečnom vyhlásení opätovne vyzvala vládu a parlament, aby zvážili nesporné pozitíva zavedenia náhodného elektronického prideľovania exekučných spisov na krajovom princípe.

„Odstránením zbytočných nákladov, vyplývajúcich z dnešného celoslovenského pôsobenia súdnych exekútorov, sa exekučné konanie výrazne zlacní. Náhodné prideľovanie exekúcií je zároveň výrazným protikorupčným opatrením, ktoré sa už v iných zložkách justície jednoznačne osvedčilo,“ povedal Miroslav Paller.

Komora zároveň požiadala ministerstvo spravodlivosti, aby urýchlene pristúpilo k zmenám viacerých mechanizmov, ktoré upravujú pôsobenie súdnych exekútorov. Ide najmä o oslobodenie nákladov na exekúciu spod dane z pridanej hodnoty a zavedenie pevných paušálov na hotové výdavky.