6 októbra, 2017Mnohé inštitúcie, vrátane štátnych, sa nezapájajú do nového systému prideľovania exekúcií

Slovenská komora exekútorov upozorňuje, že mnohé inštitúcie vrátane štátnych sa nezapájajú do nového systému prideľovania exekúcií.

Od zavedenia náhodného elektronického prideľovania exekúcií zaznamenala komora výrazný pokles počtu vydaných nových poverení na vykonanie exekúcie. „Nejde pritom o pozitívny trend celkového poklesu exekúcií, ktorý by vychádzal z odstraňovania ich príčin. Zjavne len mnohé inštitúcie vrátane štátnych neboli pripravené na nový spôsob prideľovania exekúcií,“ povedal prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Pôvodný Exekučný poriadok umožňoval veriteľom vybrať si ľubovoľného súdneho exekútora a komunikovať aj papierovou formou. Novela Exekučného poriadku však zaviedla výlučne elektronickú komunikáciu s jediným exekučným súdom v Banskej Bystrici a exekúcie sú prideľované náhodne a elektronicky.

Od 1. apríla 2017, teda od účinnosti príslušnej novely, do 30. septembra zaznamenal Centrálny register exekúcií len 6456 nových exekúcií, na ktoré vydal poverenie celoslovenský exekučný súd v Banskej Bystrici. V tom istom období minulého roka pritom pribudlo až 210 026 exekúcií. Okrem uvedených 6456 nových exekúcií síce ešte systém zaregistroval ďalších 157 910 exekúcií, ktoré sa na základe zákonnej výnimky prideľovali do 30. júna 2017 podľa starého nenáhodného spôsobu, aj to však predstavuje celkový pokles exekúcií o vyše dvadsať percent.

Podľa komory vyvstáva vážna otázka, ako si predovšetkým organizácie nakladajúce s verejnými zdrojmi plnia svoje povinnosti, ak nevymáhajú vlastné pohľadávky.

„Je zarážajúce, že medzi novými exekúciami vôbec nefigurujú prípady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, úradov práce či polície. Na jednej strane sú teda občania napríklad v zdravotníctve neustále konfrontovaní s nedostatkom zdrojov, kvôli čomu sa mnohým z nich nedostane tej najlepšej liečby, na druhej strane štátna zdravotná poisťovňa pol roka nežiada od svojich dlžníkov peniaze, patriace všetkým daňovým poplatníkom. Podotýkam, že aj súkromné zdravotné poisťovne Dôvera či Union riešia prostredníctvom exekúcií v poslednom čase minimum svojich prípadov, pričom do zavedenia elektronického prideľovania to boli rádovo iné množstvá,“ upozornil Miroslav Paller.

Na tieto problémy už komora pred niekoľkými dňami upozornila listom aj ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú. „Požiadali sme pani ministerku, aby z titulu svojej funkcie podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti apelovala na urýchlenú aplikáciu nových pravidiel orgánmi štátnej správy a samosprávy pri vymáhaní pohľadávok štátu, a to vrátane zdravotných poisťovní a Slovenskej konsolidačnej, a.s.,  pri vymáhaní svojich pohľadávok,“ uviedol Miroslav Paller.