4 mája, 2017Slovenská komora exekútorov je jedinou inštitúciou na vydávanie potvrdenia pre občanov, že voči nim nie je vedená exekúcia

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa so žiadosťami o vydanie potvrdenia, že nie sú v exekúcii obracali výlučne na komoru.

„Po spustení činnosti jediného exekučného súdu na Slovensku v Banskej Bystrici od 1. apríla tohto roka sa naň neustále obracajú občania a žiadajú o vydanie potvrdenia, že voči nim nie je vedená exekúcia. Jedinou inštitúciou, ktorá takéto potvrdenie môže vydať, je však Slovenská komora exekútorov,“ upozornila hovorkyňa komory Stanislava Kolesárová.

Potvrdenie pre právne účely vydá komora na základe lustrácie v Centrálnom registri exekúcií, ktorý pre občanov a firmy funguje od 1. júla minulého roka. Občania ho nájdu na webovej stránke www.cre.sk, kde sa môžu zaregistrovať a po uhradení administratívneho poplatku začať vyhľadávať podľa priezviska, dátumu narodenia, obce, IČO, názvu spoločnosti alebo spisovej značky súdu.

Registráciu vykoná občan na stránke www.cre.sk prostredníctvom mena, priezviska a funkčnej e-mailovej adresy, na ktorú mu príde potvrdzujúci link. Po prihlásení sa môže následne v ponuke  „kredit“ zistiť údaje na vloženie zvolenej finančnej čiastky na vyhľadávanie do svojho kreditu. Poplatok je možné zaplatiť bankovým prevodom alebo sms-správou. Za jednu lustráciu predstavuje sumu dve eurá, pri vyššom počte prístupov sa postupne znižuje.

Po pripísaní kreditu môže občan začať vyhľadávať. V databáze nájde údaje o súde, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie, meno príslušného exekútora, príslušné dátumy k exekúcii i označenie vymáhaného nároku. Register neobsahuje údaje o exekúciách vedených daňovými úradmi, justičnou pokladnicou, orgánoch štátnej správy a samosprávy, rozhodnutia ukončených súdnych sporov či nedoplatkov na poistení, ktoré nie sú podané u žiadneho súdneho exekútora.

Výpis si môže vyzdvihnúť občan buď osobne, a to v sídle Slovenskej komore exekútorov na Šustekovej ulici 49 v Bratislave, alebo na servisnej prevádzke registra na adrese Dobšinského 16, Bratislava. Na požiadanie mu komora môže poslať výpis aj poštou, vtedy sa poplatok navyšuje o poštovné náklady.

Úlohu jediného exekučného súdu na Slovensku vykonáva od 1. apríla 2017 Okresný súd v Banskej Bystrici. Túto zmenu zaviedla novela Exekučného poriadku z novembra minulého roka. Okrem toho priniesla aj elektronické prideľovanie nových exekúcií na krajovom princípe, dostupnejší osobný bankrot, vyššiu úlohu elektronickej komunikácie a posilnenie nezávislosti súdneho exekútora.