14 marca, 2019Slovenská komora exekútorov je pripravená na diskusiu o zmene spôsobu obsadzovania disciplinárnych senátov

Slovenská komora exekútorov je pripravená na diskusiu o zmene spôsobu obsadzovania disciplinárnych senátov, ktorú otvoril minister spravodlivosti Gábor Gál.

„Súčasný systém disciplinárnych senátov považujeme za funkčný. Kľúčové je pre nás to, že rozhodnutia exekútorských disciplinárnych senátov v obrovskej miere potvrdzujú súdy. Nebránime sa však návrhom na zmenu zo strany pána ministra, ak na základe ním spomenutých skúseností zo zahraničia prinesie efektívnejšie a nezávislejšie pôsobenie týchto senátov,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová.

Komora nedisponuje žiadnymi údajmi o tom, že by v poslednom čase pribúdali prípady porušovania zákona zo strany súdnych exekútorov. „Naopak, naše štatistiky svedčia o tom, že počty disciplinárnych konaní exekútorov stagnujú, respektíve klesajú,“ upozornila Stanislava Kolesárová.

Disciplinárne senáty komory riešili v roku 2016 spolu 28 prípadov, o rok neskôr 30 a vlani už len 18.

Z týchto konaní podal v 21 prípadoch podnet na disciplinárne konanie sám prezident komory Miroslav Paller. „Nemám žiadny záujem trpieť čierne ovce v našich radoch. Počas mojich šiestich rokov vo funkcii prezidenta komory som razantne sprísnil postupy voči vinníkom a odmietam tolerovať falošnú stavovskú solidaritu,“ uviedol Miroslav Paller. Zo spomenutých 76 prípadov za posledné tri  roky došlo 15-krát k odvolaniam sa na súd. Súd potvrdil rozhodnutie disciplinárnych senátov v desiatich konaniach, štyrikrát ešte nerozhodol a jeden raz vrátil na nové konanie. „Z týchto údajov je zrejmé, že senáty Disciplinárnej komisie Slovenskej komory exekútorov rozhodujú spravodlivo a v súlade s platnou právnou úpravou. Preto sme s rozpakmi prijali tvrdenie pána ministra, že tresty pre vinníkov sú neprimerane nízke,“ dodala hovorkyňa Stanislava Kolesárová.