5 januára, 2019Slovenská komora exekútorov navrhla piatich kandidátov na sudcov Ústavného súdu

Slovenská komora exekútorov navrhla piatich kandidátov na sudcov Ústavného súdu. Jej nominantami sú Ladislav Duditš, Boris Gerbery, Peter Molnár, Ľuboš Szigeti a Marek Tomašovič.   Komora už svoj návrh predložila Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

„Považujeme za mimoriadne dôležité, aby na Ústavnom súde ako kľúčovej inštitúcii právneho štátu pôsobili sudcovia profesionálne skúsení, odborne zdatní a morálne spôsobilí. Som presvedčený, že naši kandidáti tieto prísne nároky spĺňajú. Bude nám cťou, ak niektorý z nich získa dôveru Národnej rady Slovenskej republiky a následne pána prezidenta,“ uviedol prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Slovenská komora exekútorov ako stavovská organizácia súdnych exekútorov na Slovensku má právo navrhovať kandidátov na sudcov Ústavného súdu, podobne ako komory advokátov či notárov. „Na novembrovom prijatí zástupcov právnických profesií pán prezident apeloval, aby výsledkom dialógu medzi odborníkmi a politikmi boli kvalitní a čestní ústavní sudcovia a sudkyne. Slovenská komora exekútorov pristúpila k tejto úlohe s plnou zodpovednosťou a verím, že prispela svojím dielom k naplneniu cieľa, ktorým je kvalitne obsadený Ústavný súd,“ dodal Miroslav Paller.

JUDr. Ladislav Duditš (50) vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, rigoróznu skúšku zložil na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 1993 pôsobí ako sudca, postupne na Okresnom súde Košice I, Okresnom súde Košice II a Krajskom súde v Košiciach, kde od roku 2011 pracuje ako predseda senátu. Bol národným zástupcom Slovenskej republiky v Spoločnom dozornom orgáne EUROJUST v holandskom Haagu, dnes je národným zástupcom Slovenskej republiky v Európskej komisii pre efektívnosť súdnictva (CEPEJ) v Štrasburgu. Ad hoc pôsobí ako sudca Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu.

JUDr. Boris Gerbery (53) získal právnické vzdelanie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde aj zložil rigoróznu skúšku. Profesnú dráhu začal ako advokátsky koncipient a právnik – špecialista, od roku 1995 je súdnym exekútorom. Je predsedom Disciplinárnej komisie Slovenskej komisie exekútorov.

Doc. JUDr. Peter Molnár, PhD., (44) absolvoval Právnickú fakultu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na ktorej zložil aj rigoróznu skúšku a ukončil doktorandské štúdium. Od roku 2001 pôsobí ako súdny exekútor. V rokoch 2010 až 2012 bol prezidentom Slovenskej komory exekútorov, v súčasnosti je členom prezídia komory. Pracoval vo viacerých komisiách Ministerstva spravodlivosti SR pre prípravu niektorých právnych noriem, vrátane rekodifikácie Občianskeho súdneho poriadku. Na svojej alma mater pracuje od roku 2000 ako vysokoškolský učiteľ na katedre občianskeho práva.

JUDr. Ľuboš Szigeti (59) vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde zložil aj rigoróznu skúšku. Od roku 1985 až dodnes pôsobí na Okresnom súde v Galante, v rokoch 2000 až 2007 bol jeho predsedom. V rokoch 2007 a 2008 dočasne pôsobil na Najvyššom súde Slovenskej republiky. V rokoch 2002 až 2007 bol členom Súdnej rady Slovenskej republiky. Pôsobil v rekodifikačných komisiách Občianskeho zákonníka a Občianskeho súdneho poriadku.

JUDr. Marek Tomašovič, PhD., (46) absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej neskôr ukončil aj doktorandské štúdium a zložil rigoróznu skúšku. Právnickú dráhu začal ako advokátsky a notársky koncipient. V rokoch 2000 až 2008 pracoval ako súdny exekútor. Od roku 2008 až doposiaľ je prokurátorom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Bol členom rekodifikačných komisií Ministerstva spravodlivosti SR pre rekodifikáciu Občianskeho zákonníka i Občianskeho súdneho poriadku.