22 augusta, 2014Slovenská komora exekútorov odmieta zavedenie registračných pokladníc

Slovenská komora exekútorov odmieta návrh Ministerstva financií SR na zavedenie registračných pokladníc pre exekútorov, advokátov, notárov, lekárov a veterinárov.

Prezident Slovenskej komory exekútorov (SKE) Miroslav Paller považuje návrh z pohľadu súdnych exekútorov za nezmyselný a nelogický, pretože právna norma by sťažila prácu exekútorov a znížila vymáhateľnosť pohľadávok pre oprávnených.

„Súdny exekútor ako štátom splnomocnená osoba prichádza pri výkone exekúcie do styku s finančnými prostriedkami povinných osôb, ktorými uhrádzajú svoje záväzky voči oprávneným. Znamená to teda, že peniaze nie sú príjmom súdneho exekútora, ale súdny exekútor je len platobným miestom. Preto neexistuje žiadny logický dôvod na to, aby súdny exekútor používal registračnú pokladnicu,“ vysvetlil Miroslav Paller.

Registrácia vymožených finančných prostriedkov, patriacich tretím osobám (oprávneným), by podľa prezidenta SKE mala za následok aj založenie neoprávnených daňových povinností súdneho exekútora. Odviedol by totiž z týchto prostriedkov DPH, čo by predstavovalo neoprávnené zdanenie týchto finančných prostriedkov.

„Zakúpenie a registrácia pokladní a taktiež vedenie ďalších účtovných dokladov neúmerne zaťaží exekútorské úrady ďalšou účtovnou agendou. Súdny exekútor často vykonáva svoju činnosť mimo svojho úradu, a tým pádom by použitie registračnej pokladnice sťažilo jeho prácu a znížila by sa vymáhateľnosť pohľadávok pre oprávnených,“ argumentuje šéf slovenských exekútorov.

Exekučný poriadok podľa jeho slov veľmi podrobne a precízne upravuje povinnosti exekútora pri nakladaní s finančnými prostriedkami. Slovenská komora exekútorov považuje tieto pravidlá za postačujúce.