23 augusta, 2016Slovenská komora exekútorov opätovne upozorňuje občanov na falošných exekútorov

Slovenská komora exekútorov opätovne upozorňuje občanov na opakovaný výskyt falošných exekútorov. Podľa podnetov od občanov boli v posledných dňoch viackrát oslovení listom od neexistujúceho exekútora, predstavujúceho sa ako Robert Bujko, aby uhradili neexistujúci dlh voči už zaniknutej firme.

„Postup súdneho exekútora je prísne regulovaný a má presné pravidlá. Občanovi musí byť úradne doručené písomné upovedomenie o začatí exekúcie. Ak aj súdny exekútor neskôr komunikuje prostredníctvom elektronickej pošty, jej pravosť si môže občan overiť priamo na stránke Slovenskej komory exekútorov www.ske.sk, v sekcii Zoznam exekútorov. Takisto tam nájde číslo depozitného účtu exekútora. V prípade akýchkoľvek ďalších pochybností by mal občan kontaktovať príslušný exekútorský úrad alebo priamo kanceláriu Slovenskej komory exekútorov,“ povedala hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová.

Od 1. júla majú občania ďalšiu možnosť overiť si, či je voči nim skutočne vedená exekúcia, a to prostredníctvom Centrálneho registra exekúcií na webovej stránke www.cre.sk. Po zaregistrovaní sa a zaplatení poplatku, predstavujúceho dve eurá za jednu lustráciu, môže občan vyhľadávať podľa priezviska, dátumu narodenia, obce, IČO, názvu spoločnosti alebo spisovej značky súdu. V databáze nájde údaje o súde, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie, meno príslušného exekútora, príslušné dátumy k exekúcii i označenie vymáhaného nároku.

Slovenská komora exekútorov už v minulosti opakovane upozorňovala občanov na prípady falošných exekútorov. Stali sa prípady, kedy občania alebo organizácie, dokonca aj banky, dostali exekučný príkaz na zaplatenie falošnej exekúcie. „Postup falošných exekútorov bol dvojaký. Písomnosti zasielali pod vymysleným menom alebo uvádzali meno skutočného exekútora, ale účet bol vedený na inú osobu,“ uviedla Stanislava Kolesárová.

Osobitným prípadom boli v minulosti pokusy hackerov, ktorí falošným exekučným príkazom prikazovali úhradu malej sumy a cez elektronický príkaz na úhradu sa  vedeli dostať na účet platiaceho. Na Slovensku sa vyskytlo niekoľko takýchto pokusov, v Českej republike však až približne 20-tisíc.