10 februára, 2017Slovenská komora exekútorov preverí pripravenosť exekútorských úradov na novelu Exekučného poriadku

Slovenská komora exekútorov preverí pripravenosť exekútorských úradov na novelu Exekučného poriadku, ktorý od 1. apríla zavádza náhodné prideľovanie exekúcií.

„Náhodné elektronické prideľovanie exekúcií je výrazný protikorupčný nástroj, o ktorý Slovenská komora exekútorov dlhé roky bojovala. Zároveň však kladie výrazné nároky na každý jeden exekútorský úrad, aby bol pripravený zvládnuť všetky pridelené prípady. Slovenská komora exekútorov preto ešte pred účinnosťou zákona preverí personálnu, materiálnu a technickú spôsobilosť všetkých úradov,“ povedal prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Nároky na exekútorské úrady stanovuje novela Exekučného poriadku i  nedávno novelizovaný kancelársky poriadok komory. Každý úrad musí mať podľa nich také personálne obsadenie, aby bol spôsobilý vykonávať všetky úkony v primeraných lehotách a bez prieťahov. V rámci technologických požiadaviek musí byť integrovaný do všetkých projektov elektronickej komunikácie komory, napríklad so Sociálnou poisťovňou, bankami, kataster portálom či Centrálnym registrom exekúcií.

Každý exekútor je povinný mať osobitný účet na prijímanie platieb, zverejnený na webovej stránke komory www.ske.sk. Do povinného vybavenia patrí aj dátová schránka a potrebné licencie a certifikáty, ako aj  jednotná mailová schránka s doménou ske.sk. Exekútor musí viesť analytickú evidenciu o stavoch vymožených peňažných prostriedkov a v exekúciách začatých pred 1. aprílom 2017 musí mať poukázané vymožené finančné prostriedky veriteľom. Každý exekútorský úrad musí byť riadne označený, byť prístupný verejnosti v úradných hodinách, zverejnených na stránke komory, mať vyhradené miesto na možnosť nazretia do exekučného spisu, vlastnú spisovňu a archív.

Svoju pripravenosť na nové podmienky bude každý súdny exekútor deklarovať podpisom čestného prehlásenia, ktoré do 8. marca doručí komore. „Všetci exekútori musia komore na jej žiadosť umožniť preverenie pravdivosti čestného vyhlásenia. Nepreukázanie splnenia podmienok, ako aj nepravdivé vyhlásenie o ich splnení, má za následok nezaradenie súdneho exekútora do systému náhodného výberu,“ uviedol Miroslav Paller.

Novela Exekučného poriadku nadobúda účinnosť 1. apríla 2017. Zavádza náhodné elektronické prideľovanie exekúcií na krajovom princípe, takže exekútora si už nebude môcť vybrať veriteľ, ale bude mu náhodne vybraný zo všetkých exekútorov na území daného kraja. V Banskej Bystrici vznikne jediný exekučný súd v rámci celého Slovenska, ktorý bude s exekútormi komunikovať iba elektronicky. Zjednodušuje sa odklad exekúcie a zavádza sa zastavenie exekučného konania, ak sa nepodarí zistiť žiaden postihnuteľný majetok počas piatich rokov u fyzickej osoby a 2,5 roka u právnickej.