10 apríla, 2017Slovenská komora exekútorov spúšťa kontrolu exekútorských úradov

Slovenská komora exekútorov (SKE) preverí všetkých exekútorov, ktorí podali čestné vyhlásenie o pripravenosti svojich úradov na zapojenie sa do systému náhodného elektronického prideľovania exekúcií. Rozhodlo o tom prezídium komory na svojom zasadnutí v Bratislave schválením príslušnej smernice o vykonaní kontroly.

„Všetci súdni exekútori, ktorí mali záujem o zapojenie sa do nového systému náhodného elektronického prideľovania exekúcií, boli povinní do 8. marca deklarovať čestným prehlásením, že spĺňajú všetky náležitosti stanovené novelou Exekučného poriadku a novelou Kancelárskeho poriadku. Komora zaregistrovala v zákonnej lehote 297 vyhlásení z 323 súdnych exekútorov. Zo zákona teraz musíme preveriť, či sú podmienky skutočne splnené,“ povedal prezident SKE Miroslav Paller.

Novela exekučného poriadku účinná od 1. apríla tohto roka zaviedla pre nové exekúcie systém náhodného elektronického prideľovania. Exekútora si tak už nemôže vybrať veriteľ ako doposiaľ. „Zavedenie náhodného elektronického prideľovania bolo jedným z dlhodobých cieľov komory ako výrazné protikorupčné opatrenie, ktoré spretŕha nezdravé väzby medzi niektorými veriteľmi a exekútormi.  Novela zákona však zároveň nastavila prísne pravidlá pre všetkých exekútorov, aby boli personálne, materiálne i technicky pripravení vykonávať exekúcie v novom systéme. Tieto pravidlá chceme dodržať a rozlúčiť sa s tými, ktorí nevedia garantovať profesionálny a zodpovedný výkon svojej profesie,“ zdôraznil Miroslav Paller.

Prezídium SKE schválilo presný zoznam podmienok, ktoré musí každý exekútor spĺňať. Exekútorský úrad musí byť napríklad vybavený informáciou o úradných hodinách, o verejnej dostupnosti podateľne a mať primerané miesto na možnosť nahliadania do spisu. Musí disponovať spisovňou, exekútorským archívom a príslušným hardvérovým aj softvérovým vybavením. Vzhľadom na rozširujúcu sa elektronickú komunikáciu exekútorov so súdmi a úradmi je povinný mať príslušné IT certifikáty.

Kontrolu úradov vykonajú poverení členovia Prezídia SKE. Výsledky bude oznamovať prezident komory prezídiu a v prípade nesplnenia predpokladov navrhne voči týmto súdnym exekútorom zakročiť. „Novela Exekučného poriadku stanovila, že sankciou za nesplnenie deklarovaných požiadaviek je odvolanie súdneho exekútora,“ dodal Miroslav Paller.