28 januára, 2021Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, že exekúcie sa kvôli pandémii neprerušujú

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, že v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti pandémii Covid-19 sa exekúcie neprerušujú. Všetky povinnosti dlžníkov i veriteľov ostávajú zachované.

„Slovenská komora exekútorov je opakovane konfrontovaná s dezinformáciami, že v rámci epidemiologických opatrení sú prerušené exekúcie. Nie je to pravda, exekúcie sa neprerušujú,“ upozornil prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Národná rada však novelizáciou niektorých zákonov dočasne upravila niektoré kompetencie súdnych exekútorov a prerušila plynutie niektorých lehôt. Súdny exekútor  nesmie do 28. februára 2021 vykonať dražbu alebo iný súťažný proces, smerujúci k predaju majetku dlžníka. Nesmie ani vykonať exekúciu predajom nehnuteľnosti, no všetky dovtedy vykonané kroky, ako napríklad blokácia nehnuteľnosti, ostávajú v platnosti.

Takisto je do 28. februára 2021 prerušené plynutie niektorých lehôt, a to:

  • na podanie námietok proti exekúcií, začatej pred 31. marcom 2017,
  • na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, začatej po 1. apríli 2017
  • na podanie námietok proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie
  • na podanie opätovného návrhu na vykonanie exekúcie pre veriteľa v prípade zastavenia starej exekúcie

„Plynutie všetkých lehôt v uvedených prípadoch, ktoré sa začali pred dňom účinnosti nového zákona, teda pred 19. januárom, sa až do 28. februára preruší. Od 1. marca začnú tieto lehoty opäť plynúť, a to tým dňom, v ktorom boli v deň účinnosti zákona. Ak teda niekomu uplynulo ku dňu účinnosti napríklad päť dní z lehoty na podanie námietok proti exekúcii, 1. marca začne opäť plynúť lehota svojím šiestym dňom a skončí sa 10. marca,“ uviedol Miroslav Paller.

Exekútorské úrady fungujú v štandardnom režime päť dní v týždni a päť hodín denne, na ich návštevu sa však nevzťahuje výnimka zo zákazu vychádzania, a teda ich občania nemôžu navštíviť. Môžu sa s nimi skontaktovať prostredníctvom e-mailov alebo telefonicky. Pri plnení si finančných povinností môžu dlžníci využiť bezhotovostný platobný styk. Národná rada Slovenskej republiky schválila 14. januára novelu viacerých zákonov, medzi nimi aj novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v justícii súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19. Po odpísaní zákona prezidentkou republiky sa stal predpis 19. januára účinným.