27 marca, 2020Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, že v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu sa exekúcie neprerušujú

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, že v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu sa exekúcie neprerušujú. Všetky povinnosti dlžníkov i veriteľov ostávajú zachované, s výnimkou prerušenia plynutia niektorých zákonom stanovených lehôt do 30. apríla.

„V médiách i na sociálnych sieťach sa objavuje množstvo dezinformácií, že medzi opatreniami prijatými Národnou radou Slovenskej republiky je aj prerušenie exekúcií. Nie je to pravda, exekúcie sa neprerušujú,“ upozornil prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Národná rada Slovenskej republiky schválila 25. marca Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 v justícii. Nezastavuje však exekúcie. Od jeho účinnosti sa iba preruší plynutie niektorých lehôt v exekučnom procese do 30. apríla. Ide o lehoty:

  • na podanie námietok proti exekúcií, začatej pred 31. marcom 2017,
  • na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, začatej po 1. apríli 2017
  • na podanie námietok proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie
  • na podanie opätovného návrhu na vykonanie exekúcie pre veriteľa v prípade zastavenia starej exekúcie

„Plynutie všetkých lehôt v uvedených prípadoch, ktoré sa začali pred dňom účinnosti nového zákona, sa až do 30. apríla preruší. Od prvého mája začnú tieto lehoty opäť plynúť, a to tým dňom, v ktorom boli v deň účinnosti zákona. Ak teda niekomu uplynulo ku dňu účinnosti napríklad päť dní z lehoty na podanie námietok proti exekúcii, 1. mája začne opäť plynúť lehota svojím šiestym dňom a skončí sa 10. mája,“ uviedol Miroslav Paller.

Zároveň je podľa nového zákona exekútor povinný do 30. apríla upustiť od  vykonania akejkoľvek dražby majetku, teda nehnuteľností, hnuteľných vecí či obchodných podielov. Exekútori zároveň do 30. apríla nesmú vykonať exekúciu predajom nehnuteľnosti ani vykonať žiadne úkony smerujúce k dražbe nehnuteľnosti.

Exekútorské úrady si naďalej plnia všetky svoje povinnosti, pre verejnosť sú však sprístupnené v obmedzenom režime. „Po predchádzajúcej telefonickej alebo e-mailovej dohode príjme exekútorský úrad občana iba v nevyhnutných prípadoch, ktoré neznesú odklad a nedajú sa vybaviť inou formou. Podmienkou je prísne dodržania hygienických pravidiel: občan i zamestnanec úradu sú povinní chrániť si tváre rúškom, ruky jednorazovými rukavicami a exekútorský úrad vykoná po návšteve dezinfekciu priestorov,“ uviedol Miroslav Paller.

Slovenská komora exekútorov ešte pred schválením zákona odporučila súdnym exekútorom pozastaviť dočasne konania dražieb i vypratávanie nehnuteľností. Ďalej im odporučila nevykonávať v súčasnosti súpisy a zaistenia hnuteľných vecí, a nedoručovať písomnosti osobne.

Exekútorov je naďalej možné kontaktovať telefonicky či elektronicky. Prijaté opatrenia okrem spomenutého prerušenia lehôt, pozastavenia dražieb a predajov nehnuteľností do 30. apríla nijako  nemenia zákonné práva a povinnosti dlžníkov ani veriteľov. Pri plnení si finančných povinností odporúča komora dlžníkom využiť bezhotovostný platobný styk. Zoznam súdnych exekútorov, vrátane kontaktov na nich, nájdu občania na stránke www.ske.sk