3 októbra, 2014Slovenská komora exekútorov vyzýva ministerstvo spravodlivosti na urýchlené zavedenie náhodného elektronického prideľovania exekučných spisov

Slovenská komora exekútorov (SKE) s poľutovaním konštatuje, že súdni exekútori sú opäť politikmi zneužívaní ako prostriedok politického boja. Vyzýva preto ministerstvo spravodlivosti, aby urýchlene pristúpilo k zavedeniu náhodného elektronického prideľovania exekučných spisov.

„Zvýšenie transparentnosti, odstránenie podozrení z klientelizmu a v neposlednom rade aj nelikvidačné nastavenie financovania exekútorského stavu sú jedinými možnosťami, ako vyňať exekútorov z politického zápasu a umožniť im vykonávať ich jediné poslanie, ktorým je vymoženie spravodlivosti,“ povedal prezident SKE Miroslav Paller.

Zavedenie náhodného elektronického prideľovania exekúcií ako dlhodobej priority SKE by bolo mimoriadnym prínosom vo všetkých spomenutých oblastiach. „Pretrhali by sa nezdravé väzby medzi veriteľmi a niektorými spolupracujúcimi exekútormi. Vylúčili by sa podozrenia z klientelizmu a korupcie. Nemohli by sa tisíce podaní kumulovať v jedinom exekútorskom úrade, čím by sa znížili možnosti na podávanie hromadných žalôb a iných pofidérnych praktík. A exekútorské úrady by na základe dlhodobého trendu mohli lepšie plánovať prijímanie zamestnancov i ďalšie náklady,“ uviedol Paller.

Rozruch médií i politikov vzbudila v posledných dňoch informácia, že niektorí súdni exekútori dostali od štátu príspevky na tvorbu nových pracovných miest. SKE považuje poberanie štátnych príspevkov za legitímne, pokiaľ nie je prideľovanie týchto dotácií spájané s podozreniami z klientelizmu.

„V Slovenskej republike je 348 exekútorských úradov, ktoré spolu zamestnávajú približne 1500 ľudí, zväčša mladých a vysokoškolsky vzdelaných. Pokiaľ sa štát pri dodržaní všetkých pravidiel rozhodne podporovať vznik pracovných miest formou dotácie, pri súčasnom nastavení financovania činnosti súdnych exekútorov niet žiadneho dôvodu, aby sa o tieto príspevky neuchádzali aj exekútorské úrady,“ povedal Paller.

Súdny exekútor je v zmysle zákona štátom splnomocnená osoba na výkon súdnych a iných rozhodnutí. „Na druhej strane, štát v otázke financií pristupuje k exekútorovi v mnohých oblastiach ako k súkromnému podnikateľovi. Na rozdiel od súdov či polície sa nijako nestará o exekútorské úrady a ich zamestnancov. Zo zákonom určenej odmeny musí exekútor uhradiť ich mzdy, odvody, povinné poistenie, nájomné na kancelárske priestory i čiastky na povinné dlhoročné archivovanie spisov. Je preto logické, že zodpovednosť za svojich zamestnancov a udržanie prevádzky úradu vedie exekútorov k žiadostiam o rovnakú formu podpory pracovných miest zo strany štátu, akú požíva súkromný sektor,“ dodal Paller.

Konferencia exekútorov ako najvyšší orgán súdnych exekútorov v Slovenskej republike v marci upozornila vládu i parlament, že nové legislatívne zmeny priniesli súdnym exekútorom omnoho viac zákonných povinností, no podmienky financovania exekútorských úradov sa nijako nezmenili. Reálne preto hrozia prieťahy v exekučných konaniach ako dôsledok objektívnej neschopnosti exekútorských úradov v dostatočnej miere pokrývať svoje vlastné náklady. Hroziaci kolaps legálneho spôsobu výkonu súdnych rozhodnutí otvára dvere nárastu pochybných vymáhačských firiem a štátom neregulovaných a nekontrolovaných vymáhačských praktík.