19 júla, 2015Slovenská komora exekútorov začína s vnútornou kontrolou exekútorských úradov

Slovenská komora exekútorov začína s vnútornou kontrolou exekútorských úradov.

„Prezídium Slovenskej komory exekútorov vytypovalo viacero úradov, v ktorých sa v minulosti vyskytli problémy. Tieto úrady preverí kontrolná komisia, zložená z troch exekútorov a zástupcu ministerstva spravodlivosti,“ povedal prezident SKE Miroslav Paller.

Členovia komisie budú vybraní náhodným výberom z 24 kandidátov, ktorých 26. marca tohto roku zvolilo prezídium komory. Kandidáti musia byť exekútormi minimálne päť rokov, nesmie sa voči nim viesť disciplinárne konanie kvôli kontrolnej činnosti a nesmú byť členmi vedenia komory.

Kontrola sa okrem podnetu prezidenta alebo vedenia komory vykoná aj na podnet súdu alebo orgánov verejnej moci, na základe sťažností fyzických alebo právnických osôb a vždy, keď o to požiada ministerstvo spravodlivosti. Spôsob kontroly určuje smernica o priebehu kontroly exekučnej činnosti, ktorú vypracovala komora a schválilo ministerstvo spravodlivosti.

„Kontrola sa zameria na dôsledné dodržiavanie zákonov i hospodárenie a nakladanie s finančnými prostriedkami exekútorského úradu. Pri určovaní jednotlivých úradov sme zohľadnili opakované sťažnosti od ľudí, ako aj podnety z poradne pre občanov v exekúcii, ktorú už dva roky bezplatne poskytujeme v rámci nášho programu Bližšie k ľuďom,“ dodal Miroslav Paller.

Zistené pochybenia odstúpi kontrolná komisia prezídiu. Ich výsledkom podľa závažnosti môže byť podnet na disciplinárne konanie i podnet orgánom činným v trestnom konaní.

 

Hlas prezidenta Slovenskej komory exekútorov Miroslava Pallera: