19 októbra, 2021Úprava exekučných zrážok bude mať vážne negatívne dopady na vymožiteľnosť práva

Novela nariadenia vlády o úprave exekučných zrážok bude mať vážne negatívne dopady na vymožiteľnosť práva. Slovenská komora exekútorov na tieto negatíva upozornila listom všetkých členov vlády a požiadala ich, aby na túto zmenu vo vláde nepodporili alebo aspoň významne zmenili jej parametre.

„Úpravu exekučných zrážok považujeme za škodlivú, ktorá sa negatívne prejaví vo vymožiteľnosti práva, znehodnotí význam rozhodovania súdov, znova posunie exekučnú rovnováhu v prospech dlžníkov a v neprospech veriteľov a bude mať výrazne negatívny dopad na mnohé skupiny veriteľov, vrátane sociálne najohrozenejších osôb,“ uviedol v liste prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Komora varovala členov vlády, že z mnohých exekúcií po prijatí nového nariadenia nebude možné strhnúť na splácanie dlhu nič a stanú sa tak nevymožiteľnými. „Zrážky zo mzdy však patria medzi najmenej invazívne spôsoby zásahu exekútora do práv a majetku dlžníka. Ak súdni exekútori nebudú môcť tento spôsob uplatňovať, budú musieť podstatne častejšie siahať k tvrdším nástrojom,“ upozornil Miroslav Paller.

Najvážnejší dopad budú mať nové pravidlá exekučných zrážok na veriteľov, ktorí sa oprávnene domáhajú svojich pohľadávok. Najväčším veriteľom je pritom štát, takže sa opäť raz na dlhy neplatičov budú vo väčšej miere skladať tí, ktorí si svoje záväzky platia. Veriteľmi sú aj firmy, ktoré sa nesplácaním alebo pomalším splácaním ich pohľadávok môžu dostať do druhotnej platobnej neschopnosti, rušiť pracovné miesta a nedobrovoľne prispievať k negatívnym javom v celej slovenskej ekonomike.

Výrazne negatívny dopad bude mať novela na sociálne najslabšie skupiny veriteľov – mamičky čakajúce na výživné, obete trestných činov, domáhajúce sa náhrady škôd, či dôchodcov, ktorí v dobrej viere požičali niekomu peniaze. Tieto skupiny ľudí sa vďaka ďalšiemu opatreniu vlády v prospech dlžníkov dostanú k svojim peniazom neskôr, prípadne ich za dlžníkov v niektorých prípadoch bude musieť uhradiť štát.

Za zásadné negatívum však komora považuje ďalšiu demontáž právneho štátu. „Neschopnosť štátu efektívne vynucovať právne povinnosti môže viesť k tomu, že právo začnú presadzovať organizované zločinecké skupiny,“ napísal členom vlády Miroslav Paller.