15 januára, 2016Veritelia v exekúciách na základe zmenkového platobného rozkazu musia urýchlene doplniť svoje návrhy

Slovenská komora exekútorov upozorňuje všetkých veriteľov, ktorí vymáhajú svoje dlhy na základe zmenkových platobných rozkazov, že do 22. januára 2016 musia príslušnému súdnemu exekútorovi doplniť návrh na vykonanie exekúcie, inak bude exekúcia zrušená.

Národná rada Slovenskej republiky prijala 15. decembra 2015 novelu občianskeho súdneho poriadku, ktorá nadobudla účinnosť 23. decembra. Na základe tejto novely sa zo zákona aplikuje odklad všetkých exekúcií, pri ktorých je exekučným titulom zmenkový platobný rozkaz. Ak do tridsiatich dní veriteľ nedoplní svoj návrh o „rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa vlastného vzťahu s povinným“, teda dlžníkom, súd exekúciu zruší.

Zmenkový platobný rozkaz vydáva súd vtedy, ak si veriteľ svoju pohľadávku zabezpečí prostredníctvom zmenky, ktorej uplynula lehota splatnosti.

Predmetná novela je podľa Slovenskej komory exekútorov ďalším nekoncepčným zásahom do exekučnej legislatívy. „Opäť raz zvíťazil politický pohľad nad snahou zvyšovať vymožiteľnosť práva na Slovensku. Neustále posilňovanie práv dlžníkov ich vedie k nezdravému presvedčeniu, že človek svoje dlhy nemusí splatiť,“ povedal prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.