11 februára, 2015VYHLÁSENIE 19. KONFERENCIE EXEKÚTOROV

Slovenská komora exekútorov vyzýva vládu SR a Národnú radu SR, aby zvážili nesporné pozitíva náhodného elektronického prideľovania exekučných spisov na krajovom princípe.

Odstránením zbytočných nákladov, vyplývajúcich z dnešného celoslovenského pôsobenia súdnych exekútorov, sa exekučné konanie výrazne zlacní. Ide teda o sociálne opatrenie v prospech najzraniteľnejších vrstiev obyvateľstva, ktoré je plne v súlade s deklarovanými programovými prioritami vlády.

Náhodné prideľovanie exekučných spisov pomocou elektronického systému je výrazným protikorupčným opatrením, ktoré sa už v iných zložkách justície jednoznačne osvedčilo. Povedie k významnému stransparentneniu procesu výberu súdneho exekútora a odstráni podozrenia, že dohody medzi veľkými veriteľmi a niekoľkými vybranými exekútormi sa pohybujú za hranicou zákona.

Slovenská komora exekútorov žiada ministerstvo spravodlivosti, aby urýchlene pristúpilo k zmenám viacerých mechanizmov, ktoré upravujú pôsobenie súdnych exekútorov a napriek požiadavkám z praxe ostávajú roky v pôvodnej podobe. Ide najmä o oslobodenie časti nákladov na exekúciu spod dane z pridanej hodnoty a zavedenie pevných paušálov za prácu exekútora.

Slovenská komora exekútorov upozorňuje, že situácia mnohých exekútorských úradov je kritická. Namiesto riešenia nahromadených problémov v práci súdnych exekútorov sme svedkami neustálych nekoncepčných zásahov na exekučnej legislatívy, ktoré oslabujú právnu istotu a reálne znižujú vymožiteľnosť práva.

Slovenská komora exekútorov s poľutovaním konštatuje, že hroziaci kolaps výkonu súdnych rozhodnutí je stále realitou. Otvárajú sa tým dvere nárastu pochybných vymáhačských firiem a štátom neregulovaných a neakceptovateľných praktík.