12 februára, 2018Vyhlásenie XXII. Konferencie exekútorov

Slovenská komora exekútorov oceňuje prijatie novely Exekučného poriadku, ktorá spolu so súvisiacimi zákonmi vstúpila do účinnosti 1. apríla minulého roka. Zavedenie náhodného elektronického prideľovania exekúcií na krajovom princípe vníma ako naplnenie svojej dlhoročnej snahy o presadenie tohto významného protikorupčného, transparentného a spravodlivého opatrenia.

Ako správne riešenie sa ukázalo aj zavedenie jedného „exekučného“ súdu pre celého Slovensko v rámci Okresného súdu v Banskej Bystrici. Súvisiacu zásadnú zmenu pravidiel osobného bankrotu považuje komora za najvhodnejšie riešenie pre ľudí, ktorí sa ocitli v dlhovej špirále a nie sú ani pri všetkom úsilí schopní splniť svoje záväzky vlastnými silami.

Pripravovanú exekučnú amnestiu vníma Slovenská komora exekútorov v princípe ako nesystémové opatrenie, ktorého prínos pre lepšiu vymožiteľnosť práva je nanajvýš sporný. Odpustenie dlhov voči štátu a verejným inštitúciám je nespravodlivé voči všetkým poctivým občanom, ktorí zodpovedne pristupujú k napĺňaniu svojich záväzkov. Zároveň je povzbudením pre tých, ktorí pred hľadaním riešenia na splatenie svojich dlhov uprednostňujú špekulácie a nepoctivosť.

Slovenská komora exekútorov však rešpektuje politickú zodpovednosť Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky za prijatie takéhoto opatrenia. Je preto pripravená konštruktívne rokovať s ministerstvom spravodlivosti i ďalšími inštitúciami, aby svojimi poznatkami a skúsenosťami z aplikačnej praxe prispela k prijatiu takej podoby exekučnej amnestie, ktorá bude mať čo najmenej negatívne dopady na vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike a bude naplnením všetkých verejných záväzkov voči vykonanej práci i vynaloženým nákladom zo strany súdnych exekútorov.

Slovenská komora exekútorov upozorňuje Národnú radu Slovenskej republiky i vládu Slovenskej republiky, že exekučná amnestia je pokračovaním niekoľkoročného nezdravého trendu posilňovania práv dlžníka na úkor práv veriteľa. Zároveň je ďalším vážnym zásahom do exekučnej legislatívy, ktorá pre svoju funkčnosť potrebuje oveľa väčšiu stabilitu. Komora oceňuje snahu ministerstva spravodlivosti pristúpiť v blízkom čase k novelizácii exekučného poriadku na základe poznatkov z exekučnej praxe. Vyjadruje však nádej, že po tejto optimalizácii už nebude dochádzať k neustálym legislatívnym zmenám a že veritelia, dlžníci i súdni exekútori sa budú môcť spoliehať na väčšiu stabilitu v tejto oblasti.