29 júna, 2021Vyhlásenie XXV. konferencie Slovenskej komory exekútorov

Slovenská komora exekútorov varuje pred ďalšími jednostrannými krokmi v exekučnej legislatíve, ktoré posúvajú rovnováhu v prospech dlžníkov a v neprospech veriteľov. Avizovaná exekučná amnestia či zvýšenie nepostihnuteľnej čiastky na exekúciu smerujú proti právam veriteľov, ktorí v dobrej viere požičali niekomu peniaze, prípadne čakajú na výživné alebo si vymáhajú škodu, spôsobenú trestným činom. Kroky vlády v exekučnej oblasti tak môžu postihnúť práve sociálne najslabšie skupiny veriteľov, znížiť schopnosť dlžníkov splácať svoje záväzky a znížiť vymožiteľnosť práva na Slovensku.

Slovenská komora exekútorov pripomína, že vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala zlepšiť prístup ľudí k spravodlivosti, a to „zlepšením vymáhateľnosti najmä nesporných pohľadávok exekúciou“. V praxi však vláda avizuje opatrenia, ktoré túto vymáhateľnosť zhoršujú a vďaka ktorým sa veritelia dostanú k svojim peniazom neskôr, prípadne vôbec. Vymožiteľnosť práva je však nesmierne dôležitou kategóriou nielen v oblasti justície, ale aj vo sfére dôvery v ekonomické prostredie s priamym vplyvom na prílev zahraničných investícii.

Slovenská komora exekútorov upozorňuje, že spochybňovanie záväzkov dlžníkov a neustále vytváranie ďalšieho priestoru na odklad alebo nesplnenie si svojich povinností sú morálnym hazardom s dôverou ľudí v štát a spravodlivú spoločnosť. Každý občan si musí byť vedomý svojich povinností splniť si čo najskôr všetky svoje záväzky voči iným subjektom. Nielen dlžníci, ale aj veritelia majú právo na slušný život, osobitne sociálne slabé skupiny ľudí – mamičky čakajúce na výživné, obete trestných činov, domáhajúce sa náhrady škôd, či dôchodcov, ktorí v dobrej viere požičali niekomu peniaze.

Slovenská komora exekútorov zdôrazňuje, že všetky posuny rovnováhy v prospech dlžníkov sa negatívne odrazia aj v štátnom rozpočte, keďže veľkými veriteľmi sú aj mnohé verejnoprávne inštitúcie. V konečnom dôsledku tak za lepší život dlžníkov zaplatia všetci platcovia daní, teda všetci tí, ktorí si na rozdiel od dlžníkov poctivo plnia všetky svoje povinnosti. Toto považujeme za morálny hazard so spravodlivosťou, ktorý sa odrazí v znížení autority štátu i dôvery občanov v jeho inštitúcie.