30 septembra, 2015Akú výšku dlhu možno exekuovať?

Dobrý deň, chcem sa spýtať, akú minimálnu výšku dlhu je možné exekuovať?

Súdny exekútor vykonáva svoju právomoc v súlade s Exekučným poriadkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri realizácii práva oprávneného na výkon exekučného titulu zákon nestanovuje spodnú hranicu pre podanie návrhu na začatie exekúcie. Súdny exekútor je teda povinný vymáhať aj nízky dlh za minimálnu odmenu. Oprávnený by však mal zvážiť, že minimálna výška súdneho poplatku za podanie návrhu na začatie exekúcie je 16,50 eur. V prípade, že je pohľadávku potrebné pred jej vymáhaním napríklad potvrdiť súdom, náklady rastú o ďalšie trovy konania.