1 júla, 2015Bol som v ochrane svedka, teraz ma exekuujú

Desať rokov som bol v ochrane svedka v zahraničí. Za ten čas ma bez môjho vedomia stihol súd odsúdiť k zaplateniu 21000 eur. Ani len som netušil, že nejaký súd prebieha. Teraz po návrate domov som sa zamestnal a exekútor mi oznámil začatie exekúcie. Čo môžem spraviť?

Proti oznámeniu o začatí exekúcie máte možnosť do 14 dní od doručenia podať priamo u súdneho exekútora námietky, o ktorých rozhodne súd. Ten bude najmä skúmať, či nebol vymáhaný záväzok medzičasom splnený, alebo či nie sú iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. Jedným z nich môže byť napr. aj to, či boli v konaní, ktoré predchádzalo vydaniu exekučného titulu, splnené podmienky spravodlivého súdneho konania podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, Ústavy Slovenskej republiky, či medzinárodných dohovorov o ľudských právach, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Keďže súdny exekútor musí postupovať pri výkone svojej činnosti striktne podľa Exekučného poriadku a keďže v slovenskom práve platí prezumpcia (predpoklad) správnosti vydaných rozhodnutí štátnych orgánov, exekútor tak nemá inú možnosť, ako uplatnený nárok oprávneného vymáhať. Konečnú odpoveď vo vašom konkrétnom prípade tak môže dať až súd.